مقاله شيوع عيوب انکساري و برخي عوامل موثر بر آن در مشهد ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله اپيدميولوژي ايران از صفحه ۵۰ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: شيوع عيوب انکساري و برخي عوامل موثر بر آن در مشهد ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عيوب انكساري
مقاله مطالعه مقطعي
مقاله مشهد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: استادي مقدم هادي
جناب آقای / سرکار خانم: يكتا عباسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: هرويان جواد
جناب آقای / سرکار خانم: عظيمي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: خوش سيما محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: خواجه دلويي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: پدرام فر محسن
جناب آقای / سرکار خانم: جواهرفروش زاده علي
جناب آقای / سرکار خانم: علي اكبري سهيل
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي نژاد منيره
جناب آقای / سرکار خانم: رضوي شانديز پروين
جناب آقای / سرکار خانم: گل محمد سمانه
جناب آقای / سرکار خانم: حائري كرماني زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: خبازخوب مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و اهداف: با توجه به کم بودن مطالعات مبتني بر جمعيت و اطلاعات در ايران، اين مطالعه با هدف تعيين شيوع عيوب انکساري و برخي عوامل موثر بر آن در شهر مشهد انجام گرديد.
روش‌کار: طي يک مطالعه مقطعي مبتني بر جمعيت، به وسيله نمونه ‌گيري خوشه ‌اي طبقه بندي شده تصادفي از جمعيت شهري مشهد نمونه ‌گيري به عمل آمد. ۴۴۵۳ نفر جهت شركت در مطالعه انتخاب شدند که ۴٫۷۰% در مطالعه شرکت کردند. عيوب انكساري در افراد ۱۵ سال و کمتر بوسيله رفركشن سيكلوپلژيک و در افراد بالاي ۱۵ سال توسط رفرکشن غير سيکلوپلژيک اندازه‌ گيري شد.
نتايج: در افراد ۱۵ سال و کمتر شيوع نزديک ‌بيني و دوربيني به ترتيب %۳٫۶۴ (%۹۵ Cl 2.19-5.09) و ۲۷٫۴ (%۹۵ Cl 23.72-31.09) بود، اين اعداد در افراد بالاي ۱۵ سال %۲۲٫۳۶ (%۹۵ Cl 20.06-24.66) و %۳۴٫۲۱ (%۹۵ Cl 31.57-36.85) بود. شيوع آستيگماتيسم و آنيزومتروپيا به ترتيب %۲۵٫۶۴ و %۵٫۸۴ بود. زنان بطور معني‌ داري آستيگماتيسم بيشتر (p=0.005) و آنيزومتروپياي کمتري (p=0.048) داشتند. با افزايش سن آنيزومتروپيا و آستيگماتيسم زياد مي ‌شود. در افراد بالاي ۱۵ سال با افزايش سن دوربيني زياد مي ‌شود، در افراد مساوي يا کمتر از ۱۵ سال نزديک‌ بيني زياد و دوربيني کم مي ‌شود.
نتيجه ‌گيري: مطالعه حاضر اطلاعات با ارزشي از عيوب انکساري مردم مشهد را در اختيار ما قرار داد. شايع ‌ترين مشکل انکساري دوربيني بود. علاوه بر افراد ۵ تا ۱۵ ساله، افراد مسن نيز داراي مشکلات انکساري بيشتري هستند که توجه به اصلاح اين عيوب در اين گروه ‌ها داراي اهميت است.