مقاله شيوع فرسودگي شغلي در دانشجويان سال آخر پزشکي دانشگاه علوم پزشکي کاشان، سال ۱۳۸۶ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي قم از صفحه ۳۷ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: شيوع فرسودگي شغلي در دانشجويان سال آخر پزشکي دانشگاه علوم پزشکي کاشان، سال ۱۳۸۶
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرسودگي شغلي
مقاله دانشجويان پزشکي
مقاله كاشان
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عكاشه گودرز
جناب آقای / سرکار خانم: سپهرمنش زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: احمدوند افشين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: فرسودگي شغلي فرآيندي است كه تحت استرس شغلي شديد به وجود مي آيد و مي تواند باعث بروز انواع بيماري هاي جسمي، رواني و نگرش منفي نسبت به فعاليت هاي حرفه اي و عدم ارتباط مطلوب با گيرنده خدمت شود. فشار رواني اغلب در ميان دانشجويان پزشکي گزارش شده است كه اين امر توجه مسوولين آموزشي را مي طلبد. هدف از اين مطالعه، تعيين ميزان فرسودگي شغلي و عوامل همراه آن در دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي كاشان مي باشد.
روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي – مقطعي كه بر روي كليه دانشجويان سال آخر رشته پزشکي دانشگاه علوم پزشکي کاشان در سال ۱۳۸۶ انجام شد، از پرسشنامه استاندارد Maslach Burnout Inventory استفاده گرديد. تجزيه و تحليل اطلاعات به دست آمده با استفاده از آزمون كاي اسكوئر صورت گرفت وp<0.05  سطح معني داري اختلاف ها قرار داده شد.
يافته ها: ميزان کلي فرسودگي شغلي در بين دانشجويان پزشکي ۹۱٫۱% بود. ۸٫۹% آنان فاقد فرسودگي شغلي بودند. در اين بررسي بين سن، جنس، وضعيت تاهل، بومي و غيربومي بودن، مصرف سيگار، مدت دوره کارورزي، و ميزان علاقمندي به رشته پزشکي با فرسودگي شغلي رابطه آماري معني داري به دست نيامد.
نتيجه گيري: نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد درصد بالايي از دانشجويان سال آخر رشته پزشکي داراي فرسودگي شغلي هستند. بنابراين بايد دانشجويان پزشكي در جهت كمك گرفتن از مراكز مشاوره براي رفع فرسودگي شغلي تشويق شوند و تسهيلات لازم از جمله برگزاري كارگاه هاي مهارت هاي زندگي و كنترل استرس براي كمك به آنها در نظر گرفته شود.