مقاله شيوع فشارخون بالا در زنان بالاي ۳۰ سال منطقه مينودر شهر قزوين (۱۳۸۷) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين از صفحه ۴۱ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: شيوع فشارخون بالا در زنان بالاي ۳۰ سال منطقه مينودر شهر قزوين (۱۳۸۷)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فشارخون بالا
مقاله سيستول
مقاله دياستول
مقاله شاخص توده بدني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باريكاني آمنه
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدي گلوجه فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: فشارخون بالا يکي از علل مرگ زودرس و عامل خطر بيماري هايي چون بيماري هاي قلبي عروقي، سکته مغزي و نارسايي کليه است
هدف: مطالعه به منظور تعيين شيوع فشارخون بالا در زنان بالاي ۳۰ سال منطقه مينودر قزوين در سال ۱۳۸۷ انجام شد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه مقطعي، فشارخون ۳۲۸ زن بالاي ۳۰ سال منطقه مينودر قزوين که به صورت تصادفي ساده انتخاب شده بودند، دو بار در حالت نشسته بررسي و ثبت شد. علاوه بر آن قد و وزن شرکت کنندگان نيز جهت محاسبه شاخص توده بدني اندازه گيري شد. مشخصات زمينه اي، مصرف سيگار، الکل، قرص هاي پيشگيري از بارداري و نمک و سابقه پرفشاري خون و درمان آن در پرسش نامه ثبت شدند. داده ها با استفاده از شاخص هاي آمار توصيفي و آزمون مجذور کاي تحليل شدند.
يافته ها: ميانگين سن شرکت کنندگان ۱٫۱±۴۷٫۳ سال بود. فراواني کلي فشارخون بالا %۳۲ بود که %۵۹٫۲ از بيماري خود آگاه بودند، ۴۸٫۱%تحت درمان و %۲۱٫۳کنترل شده بودند. % ۹٫۱غذا را بي نمک، %۶۳٫۷ با نمک متوسط و %۲۷٫۱ شور مصرف مي کردند. % ۷۱٫۶اصلا ورزش نمي کردند، %۱۲٫۸ کم تر از ۲ ساعت در هفته و %۱۵٫۵ بيش تر از ۲ ساعت در هفته ورزش مي کردند. %۸٫۸ قرص هاي جلوگيري از بارداري مصرف مي کردند و هيچ کس الکل مصرف نمي کرد. فراواني اضافه وزن %۳۸٫۷ و فراواني چاقي %۴۰٫۸ بود. بين سن و ميانگين فشارخون دياستولي و سيستولي ارتباط معني داري مشاهده شد(p<0.0001)  بين مصرف نمك و ميانگين فشارخون سيستولي و دياستولي ارتباط معني داري مشاهده (p<0.02).
نتيجه گيري: درصد قابل توجهي از بيماران از فشارخون بالاي خود اطلاع نداشتند و شمار قابل توجهي نيز فشارخون کنترل نشده داشتند. علاوه بر آن، با وجود برنامه هاي آموزشي متعدد تحرک بدني کافي نيست.