مقاله شيوع كلنيزاسيون استافيلوكوکوس اورئوس مقاوم به متي سيلين در بيماران بستري در بخش هاي مراقبت ويژه مراکز آموزشي درماني قزوين – ۱۳۸۴ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان و پاييز ۱۳۸۸ در مجله ميكروب شناسي پزشكي ايران از صفحه ۴۰ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: شيوع كلنيزاسيون استافيلوكوکوس اورئوس مقاوم به متي سيلين در بيماران بستري در بخش هاي مراقبت ويژه مراکز آموزشي درماني قزوين – ۱۳۸۴
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله S.aureus؛ MRSA؛ کلنيزاسيون
مقاله حامل
مقاله ICU

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: آصف زاده مينا
جناب آقای / سرکار خانم: جوادي امير
جناب آقای / سرکار خانم: كارگر آزاده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و اهداف: Methicillin resistant Staphylococcus.aureus (MRSA)، مشکل عمده بخش هاي ICU است. نظر به اهميت جهاني اين سويه لازم بود تا جايگاه آن در بخش هاي ICU تبيين شود. اين مطالعه با هدف تعيين شيوع کلونيزاسيون بيماران بستري در بخش هاي ICU دانشگاهي قزوين با استافيلو کوکوس اورئوس مقاوم به متي سيلين انجام پذيرفت.
روش بررسي: از کليه بيماران بستري در بخش هاي ICU چهار مرکز آموزشي درماني (شهيد رجايي، بوعلي سينا، کوثر و قدس) قزوين، در مدت ۶ ماه هنگام پذيرش و ترخيص، به روش سرشماري نمونه سواب بيني جمع آوري شد. نمونه ها در محيط هاي اختصاصي کشت و انکوبه شـدند. در صـورت جدا شدن S.aureus بـراي تعيين مقاومـت به متـي سيـلين از روشOxacillin Screening Plate  طبق دستورالعمل Clinical and laboratory standards institute (CLSI) استفاده شد. ساير اطلاعات (سن، جنس، سابقه بستري، بيماري زمينه اي، علت بستري، مدت بستري، مصرف آنتي بيوتيک و سرانجام بيمار) توسط پرسش نامه، مصاحبه با بيمار و مراجعه به پرونده بيمار جمع آوري شد. اطلاعات با نرم افزار SPSS پردازش و داده ها با آزمون هاي مجذور کاي و تست دقيق فيشر تحليل شد.
يافته ها: محدوده سني ۲۶۵ بيمار مورد بررسي از يک روز تا ۸۸ سال بود. بيشترين علت بستري در ۳۷ نفر (%۲۷٫۵) مالتيپل تروما، شايع ترين بيماري زمينه اي در ۱۱ نفر (%۱۱٫۸) ديابت، بيشترين مدت بستري مربوط به ۱۰۴ نفر (%۵۲٫۸) تا ۴ روز بود. بيشترين آنتي بيوتيک تجويز شده سفترياکسون براي ۵۲ نفر (%۱۹٫۶) و بيشترين وسيله حمايتي تعبيه شده کاتتر ادراري براي ۲۱۸ نفر (%۸۲٫۳) بود. ۲۱۰نفر (%۷۹٫۲) بهبود يافتند. به هنگام پذيرش، ۵۲ نفر (%۱۹٫۶) با سويه Methicillin sensitive S. aureus (MSSA) و ۳۲ نفر (%۱۲٫۴) حامل سويه MRSA شناخته شدند و کشت ۱۷۴ نفر (%۶۵٫۷) منفي بود. از ميان ۱۷۴ نفر اخير به هنگام ترخيص، ۱۱ نفر (%۶٫۳) با سويه MSSA و ۴۰ نفر (%۲۳) با سويه MRSA کلونيزه شدند. فقط بين کلونيزاسيون MRSA و متغير اقامت در بخشICU  رابطه معني دار(P<0.05)  يافت شد.
نتيجه گيري: وجود حاملين حکايت از حضور سـويه
 MRSAدر خـارج از بخـش ICU دارد. در پي بستري در بخش ICU دانشگاهي، کلونيزاسيون در مقايسه با حاملين همين سويه ۱٫۹ برابر افزايش مي يابد. بخش هاي ICU دانشگاهي به اين سويه آلوده اند و از آن طريق در جامعه منتشر مي شود. کلونيزاسيون با اقامت در بخش ICU رابطه دارد.