مقاله شيوع “كوتاه قدي همراه با اضافه وزن” و ارتباط آن با ويژگي هاي اجتماعي- جمعيتي والدين در كودكان دبستاني شهر خوي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران از صفحه ۳۵ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: شيوع “كوتاه قدي همراه با اضافه وزن” و ارتباط آن با ويژگي هاي اجتماعي- جمعيتي والدين در كودكان دبستاني شهر خوي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کوتاه قدی
مقاله اضافه وزن
مقاله کودکان دبستانی
مقاله اجتماعي- جمعيتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضازاده خاطره
جناب آقای / سرکار خانم: درستي مطلق احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اميدوار نسرين
جناب آقای / سرکار خانم: رشيدخاني بهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: پديده گذر تغذيه اي در كشورهاي در حال توسعه باعث شده است كه كوتاه قدي و اضافه وزن به طور همزمان در اين كشورها وجود داشته باشد. مطالعه حاضر با هدف تعيين شيوع كوتاه قدي همزمان با اضافه وزن و ارتباط آن با مشخصات اجتماعي- جمعيتي والدين در كودكان دبستاني شهر خوي انجام گرفت.
مواد و روش ها: اين مطالعه مقطعي و تحليلي در دو مرحله انجام شد. در مرحله اول ۴۴۰۰ دانش آموز در محدوده سني ۶ تا ۱۲ سال به روش نمونه گيري تصادفيِ طبقه بندي شده انتخاب شدند. در مرحله دوم، به طور تصادفي تعداد ۵۴ دانش آموز كه بر اساس استاندارد CDC 2000 به طور همزمان دچار اضافه وزن ( BMI ≥ صدك ۸۵) و كوتاه قدي (صدك قدي ≤ ۱۵) بودند، به عنوان گروه مورد ۱۱۵ دانش آموز كه دچار اضافه وزن و كوتاه قدي نبودند، به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند. دانش آموزان گروه مورد و شاهد از لحاظ سن، جنس و دبستان با هم تطبيق داده شدند. وضعيت اجتماعي– جمعيتي خانواده طي مصاحبه با مادران دانش آموزان تعيين شد.
يافته ها : بررسي وضعيت تن سنجي نمونه ها نشان داد كه ۴/۱۵% داراي اضافه وزن، ۵/۱۹% كوتاه قد و ۲/۱% به طور همزمان دچار كوتاه قدي و اضافه وزن بودند. گروه هاي مورد و شاهد از نظر سن، قد، تحصيلات و شغل والدين، BMI پدر و سابقه خانوادگي ديابت تفاوت معني داري با هم نداشتند. در مدل رگرسيون لجستيك، بعد از تعديل اثر ساير متغيرها سابقه كوتاه قدي در خانواده در مقايسه با نداشتن سابقه كوتاه قدي (OR=2/2,P<0/05) BMI مادر بزرگ تر يا مساوي ۳۰ در مقايسه با BMI كوچك تر از ۳۰ (OR=2/8,P<0/01) و داشتن منزل استيجاري/سازماني در مقايسه با صاحب خانه بودن (OR=2/3,P<0/05) با وضعيت كوتاه قدي- اضافه وزن ارتباط مثبت داشتند.
نتيجه گيري: كوتاه قدي در دانش آموزان دبستاني شهر خوي شايع تر از اضافه وزن بود و با عوامل ‍ژنتيكي، محيطي و اقتصادي مرتبط است. انجام مطالعات آينده نگر براي تاييد اين ارتباطات و يافتن رابطه علت و معلولي مورد نياز است.