مقاله شيوع مشکلات بينايي در دانش آموزان شهر شيراز سال ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله اپيدميولوژي ايران از صفحه ۸ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: شيوع مشکلات بينايي در دانش آموزان شهر شيراز سال ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عيوب انکساري
مقاله تنبلي چشم
مقاله استرابيسموس
مقاله دانش آموزان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يكتا عباسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: دهقاني سيروس
جناب آقای / سرکار خانم: استادي مقدم هادي
جناب آقای / سرکار خانم: هرويان جواد
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرزاده پور ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: عظيمي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: يكتا ريحانه
جناب آقای / سرکار خانم: جواهرفروش زاده علي
جناب آقای / سرکار خانم: پدرام فر محسن
جناب آقای / سرکار خانم: رضوان بيژن
جناب آقای / سرکار خانم: كياست فرد نيكو
جناب آقای / سرکار خانم: خبازخوب مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و اهداف: با توجه به اهميت بينايي در دانش ‌آموزان و كمبود آمارهاي مربوط به مشكلات بينايي اين مطالعه با هدف تعيين شيوع عيوب انكساري، آنيزومتروپيا، آمبليوپي و استرابيسموس در دانش‌ آموزان شهر شيراز صورت گرفت.
روش كار: اين مطالعه مقطعي بوسيله نمونه ‌گيري خوشه ‌اي تصادفي در دانش آموزان شاغل به تحصيل در سال ۸۷-۱۳۸۶ شهر شيراز صورت گرفت. پس از مصاحبه معاينات اندازه ‌گيري ديد، رفرکشن غير سيکلوپلژيک (براي دانش آموزان دبيرستان) و سيکلوپلژيک (براي دانش آموزان راهنمايي) و معاينات ديد دو چشمي در نمونه ‌هاي مورد مطالعه انجام گرفت.
نتايج: ۲۶۸۳ نفر از ۳۰۶۵ دانش ‌آموز انتخاب شده در مطالعه شرکت کردند (۰۶٫۸۶%= ميزان پاسخ). شيوع ميوپي و هايپروپي در دانش آموزان ابتدايي و راهنمايي به ترتيب (%۹۵ Cl: 3.52-6.19) %4.85 و (%۹۵ Cl: 3.52-6.02) %4.64 بود. ۱۹٫۲۲% دانش آموزان دبيرستاني ميوپ و  %95 Cl: 6.64-16.04) %11.4) هايپروپ بودند. ميوپي و هايپروپي در دانش آموزان ابتدايي و راهنمايي با سن رابطه معني ‌داري داشتند. ۵۱٫۲% از دانش آموزان آنيزومتروپ و ۳۱٫۲% (%۹۵ Cl: 1.51-3.11) آمبليوپ بودند. شيوع استرابيسموس ۸۳٫۱% (%۹۵ Cl: 1.15-2.50) بود.
نتيجه ‌گيري: شيوع نزديک بيني در دانش ‌آموزان شيراز نسبت به كشورهاي همسايه نسبتا بالاست، با اين حال دوربيني از مقدار متوسطي برخوردار است. ميزان شيوع آمبليوپي، آنيزومتروپيا و استرابيسموس در دانش ‌آموزان شيراز تقريبا نزديک به ساير گزارشات است.