مقاله شيوع مصرف دخانيات و آگاهي و نگرش نسبت به آن در ورزشکاران مرد تيم هاي ملي ايران ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در حكيم از صفحه ۱۱۵ تا ۱۲۰ منتشر شده است.
نام: شيوع مصرف دخانيات و آگاهي و نگرش نسبت به آن در ورزشکاران مرد تيم هاي ملي ايران ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آگاهي
مقاله نگرش
مقاله ورزشکاران
مقاله دخانيات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسامي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: رمضان خاني علي
جناب آقای / سرکار خانم: شريف كاشاني بابك
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح تفتي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مطالعات مختلف نشان مي دهد که سيگار کشيدن تا حد زيادي توانايي هاي فرد را در انجام حرکات فيزيکي کاهش مي دهد، بنابراين باعث خستگي زودرس در ورزشکاران مي شود. ورزشکاران از افراد محبوب و خاص جامعه هستند که رفتار آنها مي تواند الگويي براي جوانان و نوجوانان باشد. در اين مطالعه وضعيت استعمال دخانيات و آگاهي و نگرش ورزشکاران مرد ۱۰ تيم ملي کشور مورد بررسي قرار گرفت.
روش کـار: اين يک مطالعه مقطعي-توصيفي است که بر روي ورزشکاران مرد تيم هاي ملي ۱۰ رشته مختلف ورزشي انجام شد. موارد مورد مطالعه به صورت سرشماري مورد پرسشگري قرار گرفتند. ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه استاندارد سازمان بهداشت جهاني بود و اطلاعات توسط پرسشگري مجرب، به روش چهره به چهره از افراد کسب شد. نهايتا اطلاعات بدست آمده به وسيله نرم افزار SPSS16 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: ۲۲۰ نفر در اين مطالعه مورد بررسي قرار گرفتند. ميانگين سن افراد مورد مطالعه ۱۰±۲۸٫۸ بود. ۸۸ نفر (%۴۰) از جامعه مورد مطالعه تجربه مصرف سيگار يا قليان را ذکر کردند. ۳۰ نفر (%۱۳٫۶ کل جامعه مورد نظر) سيگاري بودند. ۷ نفر (%۲۳٫۳) سيگار خود را ترک کرده بودند. نمره متوسط آگاهي در مورد مضرات دخانيات در اين جامعه ۲٫۱±۲۰٫۴ و نمره متوسط نگرش ۱٫۹±۶۶٫۳ بوده است.
نتيجه گيري: شيوع استعمال دخانيات در ورزشکاران مرد تيم هاي ملي مورد نظر نسبت به جامعه عمومي مردان کمتر است ولي رقم به دست آمده نگران کننده مي باشد. آگاهي در مورد مضرات دخانيات در اين جامعه کم مي باشد ولي نگرش قابل قبول است. البته ارتباط معني داري بين آگاهي و نگرش وجود نداشت.