مقاله شيوع مصرف پان و عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان دبيرستان هاي پسرانه شهر زاهدان در سال ۱۳۸۶ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان از صفحه ۲۶۳ تا ۲۶۹ منتشر شده است.
نام: شيوع مصرف پان و عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان دبيرستان هاي پسرانه شهر زاهدان در سال ۱۳۸۶
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنباکوي بدون دود
مقاله دانش آموزان دبيرستاني
مقاله شيوع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرهادملاشاهي ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: هنرمند ماريه
جناب آقای / سرکار خانم: ريگي لادز محمدايوب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: با توجه به خطرات و عوارض ناشي از مصرف تنباکو اين مطالعه با هدف تعيين شيوع مصرف پان و عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان دبيرستان هاي پسرانه شهر زاهدان در سال ۱۳۸۶ انجام شد.
روش: در اين بررسي مقطعي ۲۹۲ نفر از دانش آموزان پسر دبيرستان هاي شهر زاهدان به صورت تصادفي انتخاب شدند. پرسش نامه شامل سوالاتي در مورد اطلاعات دموگرافيک دانش آموزان و استفاده از پان به منظور اطلاع از ميزان Current user (استفاده حداقل يک بار در طول ۳۰ روز قبل از مطالعه) و Life time user (استفاده حداقل يک يا دو بار در طول زندگي) بود. داده هاي حاصل توسط نرم افزار SPSS و آزمون كاي دو مورد تجزيه و تحليل آماري قرارگرفت.
يافته ها: در مجموع ۹/۱۹ درصد (۵۸ نفر) از دانش آموزان سابقه مصرف پان را طي ۳۰ روز قبل داشتند و ۹/۲۹ درصد از دانش آموزان سابقه مصرف پان را در طول زندگي گزارش کردند. با استفاده از آزمون آماري مشخص شد که مصرف پان با ميزان تحصيلات پدر و مادر، وضعيت تحصيلي دانش آموزان، تعداد افراد خانواده، تعداد افراد سيگاري خانواده و قوميت ارتباط معني دار داشت (۰۵/P<0). اما بين سن و مصرف پان ارتباط معني داري يافت نشد.
نتيجه گيري: استفاده از پان در پسران دبيرستاني شهر زاهدان شايع است و اين مساله لزوم تاكيد بر ارايه و اجراي برنامه هاي پيشگيري در مدارس را نشان مي دهد.