مقاله شيوع مقاومت به وانكومايسين در انتروكوكهاي جداشده از بيماران بستري در بيمارستان كودكان مفيد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران از صفحه ۳۵ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: شيوع مقاومت به وانكومايسين در انتروكوكهاي جداشده از بيماران بستري در بيمارستان كودكان مفيد
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آگار ديسك ديفيوژن
مقاله انتروكوك مقاوم به وانكومايسين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعي طباطبايي صديقه
جناب آقای / سرکار خانم: وثوقيان زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: نويدي نيا معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي آرزو
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي عبداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: به دليل نقشي كه انتروكوك در عفونت زخمهاي جراحي، عفونت مجاري ادراري اكتسابي از بيمارستان و باكتريمي دارد، امروزه اين باكتري به مشكل قابل توجهي تبديل شده است. از سوي ديگر مقاومت انتروكوك به وانكومايسين Vancomycin Resistant Enterococcus) يا (VRE روزبه روز رو به افزايش است و داروهاي مناسب براي درمان در اين موارد محدود به oxazolidione، linezolid، quinupristin-dalfopristin و چند آنتي بيوتيك ديگر شده است. در اين مطالعه ما شيوع VRE در بيماران بستري در بخش عفوني بيمارستان كودكان مفيد را در مدت شش ماه مورد بررسي قرار داده، ارتباط شيوع آن را با سن، جنس و مصرف قبلي آنتي بيوتيك در بيماران ارزيابي كرده و الگوي مقاومت آنتي بيوتيكي انتروكوك را تعيين كرديم.
روش كار: در طول مدت شش ماه از بيماران بستري در بخش عفوني بيمارستان، در عرض ۴۸ ساعت پس از بستري نمونه مدفوع گرفته شد. ميزان حساسيت انتروكوكهاي جداشده به وانكومايسين و ساير آنتي بيوتيكها به روش آگار ديسك ديفيوژن مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: از مجموع ۱۶۱ نمونه مدفوع جمع آوري شده، %۱۵٫۵ انتروكوكهاي جداشده به وانكومايسين مقاوم بودند. در اين مطالعه رابطه اي بين شيوع VRE با سن، جنس و مصرف قبلي آنتي بيوتيك مشاهده نشد. اكثريت انتروكوكهاي جداشده به آنتي بيوتيكهايي نظير نورفلوگزاسين، اگزاسيلين، سفوتاكسيم، سفالوتين، سفپيم، سفتي زوكسيم، كليندامايسين، پني سيلين، آمپي سيلين، آموكسي سيلين كلاوونات، كلاريترومايسين و آزيترومايسين مقاوم بودند.
نتيجه گيري: توصيه مي شود كه كميته هاي عفونت هاي بيمارستاني فعال تر عمل نموده و با كنترل عفونت هاي بيمارستاني از جمله انتروكوك كه امروزه به يك معضل تبديل شده است و ارايه راهكارهاي مناسب جهت استفاده از آنتي بيوتيك ها، از پيدايش و انتقال آنها جلوگيري شود. همچنين با توجه به شيوع قابل توجه انتروكوك مقاوم به انكومايسين، انجام مطالعات بيشتر براي بررسي مقاومت انتروكوك به آنتي بيوتيكهايي كه در حال حاضر در درمان VRE به كار مي روند، شامل Oxazolidione، Linezolid و Quinupristin-dalfopristin پيشنهاد مي گردد.