مقاله شيوع هيپوتيروئيدي دايمي در مادران مبتلا به تيروئيديت پس از زايمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۸۸ در مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران از صفحه ۶۸۰ تا ۶۸۵ منتشر شده است.
نام: شيوع هيپوتيروئيدي دايمي در مادران مبتلا به تيروئيديت پس از زايمان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کم کاري تيروئيد
مقاله تيروئيديت پس از زايمان
مقاله T4 ،TSH

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهبازيان حاجيه بي بي
جناب آقای / سرکار خانم: خدادادي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: شيرزادي رعنا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تيروئيديت متعاقب زايمان اغلب گذر است، اما در برخي افراد متعاقب فاز حمله حاد، كم كاري دايمي تيروئيد به وجود مي آيد. هدف از اين مطالعه، بررسي شيوع هيپوتيروئيدي دايمي در مادران مبتلا به تيروئيديت متعاقب زايمان در شهر اهواز بود.
مواد و روش ها: همه زنان كه طي سال هاي ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۶ به درمانگاه غدد مراجعه كرده بودند و براي آن ها تشخيص تيروئيديت پس از زايمان مطرح شده بود، به مدت ۲ تا ۱۰ سال پيگيري شدند. بيماران از زمان تشخيص بيماري به مدت ۶ تا ۲۴ ماه با لووتيروكسين درمان شدند. سپس درمان بيماران براي بررسي ماندگاري هيپوتيروئيدي قطع شد. بر اساس يافته هاي آزمايش هاي هورموني پس از قطع درمان، بيماران به سه گروه تقسيم شدند. گروه يك: داراي آزمون عملكرد تيروئيد طبيعي، گروه دو: دچار كم كاري زير باليني، و گروه سه: كم كاري آشكار.
يافته ها: ۵۸ بيمار بيش از ۶ ماه پس از قطع درمان با لووتيروكسين تحت نظر باقي مانده بودند كه وارد مطالعه شدند. ۲۵ بيمار (۴۳٫۱%) در گروه يك، ۱۳ بيمار (۲۲٫۴%) در گروه دو، و ۲۰ بيمار (۳۴٫۵%) در گروه يه قرار گرفتند. ميانگين سطح T4 در بيماران گروه يك به طور واضح از بيماران گروه دو و سه بالاتر بود (P=0.003). بروز هيپوتيروئيدي دايمي (آشكار يا زير باليني) در بيماراني كه TSH اوليه كمتر يا مساوي ۱۰ داشتند، از بيماراني كه TSH اوليه بيشتر از ۱۰ داشتند، كمتر بود (P=0.49) بروز هيپوتيروئيدي دابمي در بيماراني كه تظاهر زمان تشخيص بيماري آن ها به صورت كم كاري بود، نسبت به بيماراني كه تظاهرات آن ها به صورت هيپرتيروئيدي بود به طور معني داري بيشتر بود (P=0.006).
نتيجه گيري: درصد بالايي از بيماران مبتلا به تيروئيديت پس از زايمان به كم كاري دايمي تيروئيد مبتلا مي شوند. تشخيص به هنگام موارد خفيف تا شديد بيماري و مراقبت صحيح سبب بهبود زندگي مادر و كودك مي شود.