مقاله شيوع هپاتيت C در بيماران ديابتي نوع دو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي ۱۳۸۹ در مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز از صفحه ۷ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: شيوع هپاتيت C در بيماران ديابتي نوع دو
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هپاتيت C
مقاله ديابت نوع دو
مقاله شيوع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقامحمدزاده ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: قوطاسلو رضا
جناب آقای / سرکار خانم: جوادي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي پور فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: نيافر ميترا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و اهداف: پيشنهاد شده است که يک رابطه اپيدميولوژيک بين عفونت با هپاتيت C و ديابت نوع دو وجود دارد. هدف از اين مطالعه بررسي شيوع عفونت هپاتيت C در بيماران با ديابت (DM) نوع دو مي باشد.
روش بررسي: در يک مطالعه توصيفي، ۴۰۰ بيمار با تشخيص قطعي ديابت قندي نوع دو بررسي شدند. شرح حال و معاينه کامل در اين بيماران بعمل آمد و نمونه خون وريدي ناشتا اخذ گرديد. قند خون ناشتا و سطح سرمي تري گليسيريد و کلسترول تعيين شد. تيتر سرمي آنتي بادي بر عليه هپاتيت C به روش اليزاي نسل سوم اندازه گرديد.
يافته ها: چهارصد بيمار، ۲۶۸ مرد و ۱۳۲ زن با سن متوسط ۵۴٫۸۷±۸٫۳۶ سال وارد مطالعه شدند. متوسط زمان تشخيص بيماري ۹٫۲۶±۷٫۰۴ سال بود. سابقه مصرف سيگار در ۱۵۴ (۳۸٫۵%) بيمار وجود داشت. متوسط شاخص توده بدني بيماران ۲۶٫۵۹±۴٫۵۳ کيلوگرم بر مجذور متر بود. متوسط فشار خون سيستولي و دياستولي بترتيب ۱۴۱٫۵۰±۲۵٫۴۶ و ۷۷٫۹۳±۱۸٫۴۷ ميلي متر جيوه اندازه گيري گرديد. متوسط قند خون ناشتا و سطوح سرمي تري گليسيريد و کلسترول بترتيب ۱۳۳٫۳۰±۲۰٫۶۱، ۲۲۹٫۰۲±۱۱۲٫۱۴ و ۱۹۷٫۵۳±۷۵٫۶۶ ميلي گرم در دسي ليتر بود. بر اساس نتايج اليزا، ۱۰ (۲٫۵%) بيمار دچار عفونت با هپاتيت C بودند (%۹۵CI:%0.9-%4.1).
تيجه گيري: شيوع عفونت با هپاتيت C در جمعيت عمومي ايران کمتر از ۱% تخمين زده مي شود. ما، شيوع بالايي از عفونت را دربيماران ديابتي نوع دو (تقريبا ۲٫۵ برابر) پيدا کرديم.