مقاله شيوع ويروس تورکوتنو در بيماران مبتلا به هپاتيت C در شيراز ۱۳۸۸-۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين و ارديبهشت ۱۳۹۰ در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۸۷ تا ۹۵ منتشر شده است.
نام: شيوع ويروس تورکوتنو در بيماران مبتلا به هپاتيت C در شيراز ۱۳۸۸-۱۳۸۷
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ويروس تورکوتنو
مقاله ويروس هپاتيت C
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كناركوهي عذرا
جناب آقای / سرکار خانم: روان شاد مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: رسولي منوچهر
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي زهره
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحي شهاب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: ويروس تورکوتنو اولين سيرکوويروس انساني است که در سال ۱۹۹۷ در ژاپن از بيماران مبتلا به هپاتيت با عامل ناشناخته، جداسازي گرديد. از آن زمان تاکنون مطالعات متعددي بر روي جنبه هاي مختلف عفونت زايي اين ويروس انجام شده است. هدف مطالعه حاضر، شيوع ويروس تورکوتنو در مبتلايان به هپاتيتC شهر شيراز با استفاده از دو جفت پرايمر مختلف مي باشد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه توصيفي نمونه هاي خون ۲۴۰ بيمار مبتلا به هپاتيت C مزمن مراجعه کننده به مرکز تحقيقات باليني استاد البرزي شيراز از نظر وجود DNA ويروس تورکوتنو توسط روش واکنش زنجيره اي پلي مراز با استفاده از دو جفت پرايمر مختلف مورد مطالعه قرار گرفتند. نتايج با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون آماري کاي دو تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: از تعداد۲۴۰ بيمار مورد مطالعه، ۲۲۰ نمونه (۹۲ درصد) به وسيله پرايمرهاي ناحيه ۵’-UTR و ۱۲ نمونه (۵ درصد) به وسيله پرايمرهاي ناحيه N22 مثبت بودند. بر اساس اطلاعات دموگرافيک، تفاوتي بين ميزان شيوع ويروس تورکوتنو در جنس مرد و زن موجود نبود.
نتيجه گيري: شيوع ويروس تورکوتنو در بين بيماران مبتلا به هپاتيت C مزمن با استفاده از پرايمرهاي ناحيه ۵’-UTR بالا بود و تقريبا با مطالعات کشورهاي ديگر هم خواني داشت اما با استفاده از پرايمرهاي ناحيه N22 در اين مطالعه شيوع پايين تري به دست آمد. در مجموع ارتباط معني داري بين جنس با ميزان شيوع ويروس وجود نداشت. شيوع بحث انگيز و يا حتي بالاي ويروس در بين بيماران مبتلا به هپاتيتC  ضرورت مطالعات بيشتري را در زمينه ارتباط اين دو ويروس ايجاد مي کند.