مقاله شيوع ويروس سيتومگال در اهداكنندگان خون ايران با استفاده از روش واكنش زنجيره اي پليمراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در حكيم از صفحه ۶۱ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: شيوع ويروس سيتومگال در اهداكنندگان خون ايران با استفاده از روش واكنش زنجيره اي پليمراز
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ويروس سايتومگال
مقاله CMV DNA؛ اهداكنندگان خون
مقاله واكنش زنجيره اي پليمراز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميني كافي آبادي صديقه
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبركرماني فهيمه
جناب آقای / سرکار خانم: فردوسيان فرشته
جناب آقای / سرکار خانم: سبحاني مريم
جناب آقای / سرکار خانم: سميعي شهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ويروس سيتومگال يكي از مهم ترين ويروس هاي منتقله از راه خون است كه مي تواند سبب عوارض شديد و حتي كشنده در نوزادان با وزن كم، بيماران داراي مشكلات در سيستم ايمني و گيرندگان پيوند شود. استفاده از روش هاي كاهش لكوسيت در محصولات خون و غربالگري Anti-CMV بروز عفونت در گيرندگان فرآورده هاي خون را كاهش داده اما همچنان مواردي از انتقال عفونت به گيرندگان خون گزارش مي شود. هدف از اين مطالعه ارزيابي شيوع CMV DNA در اهداكنندگان خون است.
روش كار: نمونه هاي ۴۵۰ اهداكننده خون با روش واكنش زنجيره اي پليمراز براي  CMV DNA آزمايش شدند. حساسيت آزمايش ۱۰۰۰Copies/ml و كيت مورد استفاده كاملا اختصاصي براي CMV DNA بود. كليه نمونه هايCMV DNA  مثبت براي CMV-IgM و CMV-IgG ارزيابي شدند.
يافته ها: ۵ نمونه (%۱٫۱) از ۴۵۰ نمونه،CMV DNA  مثبت بودند. (%۸۷) ۳۹۰ اهداكننده مذكر و (%۶۰) ۲۷۲ آنان مستمر بودند. ۵ نمونه مثبت CMV-IgG مثبت و CMV-IgM منفي بودند.
نتيجه گيري: براي ارزيابي اثربخشي آزمايشات مولكولي براي جلوگيري از انتقال CMV به گيرندگان خون مطالعات بيشتري لازم است. مهم ترين عوامل در اتخاذ تصميم براي غربالگري CMV DNA عبارتند از حساسيت كيت كه مناسب براي شناسايي CMV در فرآورده هاي خون باشد و تعيين كمترين تعداد ويروس كه مي تواند سبب انتقال عفونت در گيرندگان خون شود.