مقاله شيوع و عوامل مرتبط با سوء مصرف مواد مخدر در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد از صفحه ۱۶۴ تا ۱۶۹ منتشر شده است.
نام: شيوع و عوامل مرتبط با سوء مصرف مواد مخدر در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سوء مصرف مواد
مقاله اعتياد
مقاله دانشجويان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهقاني خديجه
جناب آقای / سرکار خانم: زارع اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: دهقاني حميده
جناب آقای / سرکار خانم: صدقي هاجر
جناب آقای / سرکار خانم: پورموحد زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اعتياد يكي از مسايل مهم بهداشتي اجتماعي و سياسي جهان بويژه در كشورهاي در حال توسعه است. امروزه اين عارضه در ميان افراد جوان شايع تر است و در اين ميان دانشگاهها نيز در معرض خطر محسوب مي شوند. لذا اين پژوهش با بررسي شيوع سوء مصرف مواد اعتياد آور و عوامل مرتبط با آن در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد انجام گرديد.
روش بررسي: اين مطالعه يك پژوهش توصيفي مقطعي است كه بر روي ۵۳۴ نفر از دانشجويان رشته هاي مختلف دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در سال ۱۳۸۸ انجام گرفت. نمونه گيري بطور تصادفي و جمع آوري اطلاعات از طريق پرسشنامه خود ساخته انجام شد و توسط دانشجويان تكميل گرديد. جهت تجزيه و تحليل داده ها از آزمون كاي دو استفاده گرديد. نتايج: ۵/۲۱% افراد مورد بررسي سابقه سوء مصرف مواد اعتيادآور داشتند. شيوع مواد اعتيادآور به ترتيب شامل قليان ۹/۱۵%، سيگار ۴/۱۴%، ترياك ۸/۲%، الكل ۸/۲%، قرص هاي روان گردان ۲/۱%، حشيش ۱/۱%، هرويين ۸/۰% بوده است. انگيزه گرايش به مصرف مواد در بيشتر موارد تفريح و سرگرمي(۴/۴۷%) و مهمترين عامل گرايش به آن (۹۸/۴۲%) بيكاري عنوان شده است. شيوع مصرف مواد در مردان مجرد و ساكنين غيربومي خوابگاه بيشتر بوده است.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج پژوهش پيشنهاد مي گردد مسولين و خانواده ها برنامه و تسهيلات مناسب جهت تفريح، ازدواج و كار جوانان، بويژه دانشجويان را فراهم آورند. از طرف ديگر شيوع بالاي مصرف قليان و سيگار و همراهي آنها با ساير مواد در اين تحقيق نياز به آموزش، ارتقا آگاهي و توجه ويژه دارد.