مقاله شيوع پرفشاري خون و عوامل مرتبط با آن در افراد ۵۹-۳۰ ساله شهر جهرم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي پارس (دانشگاه علوم پزشكي جهرم) از صفحه ۳۹ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: شيوع پرفشاري خون و عوامل مرتبط با آن در افراد ۵۹-۳۰ ساله شهر جهرم
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرفشاري خون
مقاله شيوع
مقاله عوامل مرتبط
مقاله سن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارعي صفر
جناب آقای / سرکار خانم: پوراحمدي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: بيگي زاده شيوا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پرفشاري خون به دليل شيوع بالاي آن و همراهي با بيماري هاي قلبي و عروقي يک مشکل بهداشتي درماني در کشورهاي صنعتي و در حال توسعه است. ميزان شيوع پرفشاري خون در کشورهاي مختلف، متفاوت است و در داخل کشورها در مناطق مختلف نيز متفاوت گزارش شده است. اين مطالعه به منظور تعيين شيوع پرفشاري خون و عوامل مرتبط با آن در شهر جهرم انجام گرفت تا بتوان از نتايج کسب شده در ارتقاي سلامت جامعه استفاده کرد.
مواد و روش تحقيق: در اين تحقيق، ۱۳۷۴ نفر (۷۵۷ مرد و ۶۱۷ زن) در يک مطالعه تحليلي- مقطعي مورد بررسي قرار گرفتند. سن افراد مورد بررسي، بين ۳۰ تا ۵۹ سال بود. روش نمونه گيري به صورت طبقه بندي دو مرحله اي بود و از هر خانوار، يک نفر بصورت تصادفي انتخاب شد. روش جمع آوري اطلاعات، مصاحبه و معاينه باليني و ابزار جمع آوري اطلاعات، پرسشنامه و دستگاه فشارسنج جيوه اي بود.
يافته ها: ۹/۳۱ درصد نمونه ها داراي پرفشاري خون دياستوليک و ۵/۲۶ درصد داراي پرفشاري خون سيستوليک بودند. با استفاده از آزمون مربع کاي نشان داده شد که بين پر فشاري خون و عوامل مرتبط با آن ارتباط معني داري وجود دارد (P<0.01).
نتيجه گيري: در جمعيت بالاي ۳۰ سال شيوع پرفشاري خون زياد بود. سن، بيماري هاي قلبي- عروقي، بيماري هاي کليوي و مصرف دارو با شيوع فشار خون بالا مرتبط بودند.