مقاله شيوع چاقي و رابطه آن با شاخص هاي دموگرافيک در افراد بيشتر از ۱۸ سال مراجعه کننده به کلينيک جهاد دانشگاهي خوزستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۰ در مجله علمي پزشكي جندي شاپور از صفحه ۲۱ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: شيوع چاقي و رابطه آن با شاخص هاي دموگرافيک در افراد بيشتر از ۱۸ سال مراجعه کننده به کلينيک جهاد دانشگاهي خوزستان
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نمايه توده بدن
مقاله شاخص هاي دموگرافيک
مقاله چاقي
مقاله اضافه وزن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نقاش پور مهشيد
جناب آقای / سرکار خانم: شاكري نژاد قدرت اله
جناب آقای / سرکار خانم: حقيقي زاده محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي نجف سعيده
جناب آقای / سرکار خانم: جاروندي فرزانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: بررسي ها حاکي از افزايش شيوع هشدار دهنده چاقي در جهان است. هدف از اين مطالعه، بررسي رابطه شيوع چاقي با شاخص هاي دموگرافيک در افراد بِيشتر از ۱۸ سال مراجعه کننده به کلينيک جهاد دانشگاهي خوزستان مي باشد.
روش بررسي: در اين مطالعه ۲۵۲ نفر از افراد مراجعه کننده به کلينيک در نيمه اول سال ۱۳۸۸ شامل ۶۸ نفر مرد (۲۶٫۹ درصد) و ۱۸۴ نفر زن (۷۳٫۱ درصد) با ميانگين سني ۳۳٫۴۳±۱۳٫۵۶ سال انتخاب و معيارهاي تن سنجي (قد و وزن) طبق پروتکل استاندارد اندازه گيري و نمايه توده بدني(BMI) محاسبه شد. اضافه وزن و چاقي به ترتيب به صورت ۲۵-۲۹٫۹ BMI و ≥۳۰ تعريف شد. سن افراد به سه رده ي ۱۸ تا۳۰ سال، ۵۰-۳۱ سال و ۸۰-۵۱ سال طبقه بندي شد. داده هاي حاصل با استفاده از آمار توصيفي، آزمون t و مجذور کاي بوسيله نرم افزار اماري SPSS ويرايش ۱۷ تحليل شدند.
يافته ها: شيوع اضافه وزن و چاقي به ترتيب ۳۰٫۷ و ۳۳٫۶ درصد (۳۲٫۶ و ۳۴٫۹ درصد زنان، ۱۶٫۷ و ۱۷٫۹ درصد مردان) بود. ميانگين BMI زنان به طور معني داري بيشتر از مردان بود (P=0.0001) 57.9 .درصد زنان و ۲۵ درصد مردان بيشتر از ۵۰ سال چاق بودند. شيوع اضافه وزن و چاقي در مجردها به ترتيب ۲۲٫۶ و ۱۴٫۵درصد و در متاهل ها ۳۲٫۴ و ۳۶٫۵ درصد بود.
نتيجه گيري: سن بيشتر از ۵۱ سال در زنان و ۵۰-۳۱ سال در مردان، سن خطر اضافه وزن و چاقي در اين دو جنس است. شيوع اضافه وزن و چاقي در متاهل ها بيشتر از مجردها مي باشد.