مقاله شيوع ژنوتيپ هاي iceA هليكوباكتر پيلوري جدا شده از بيماران مبتلا به زخم معده شهرستان ساري در سال ۱۳۸۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۸۴ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: شيوع ژنوتيپ هاي iceA هليكوباكتر پيلوري جدا شده از بيماران مبتلا به زخم معده شهرستان ساري در سال ۱۳۸۸
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هليکوباکترپيلوري
مقاله iceA
مقاله PCR
مقاله زخم معده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طالبي بزمين آبادي امين
جناب آقای / سرکار خانم: محبتي مبارز اشرف
جناب آقای / سرکار خانم: تقوايي ترنگ

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: در جوامع غربي ژن iceA هليكوباكتر پيلوري به عنوان يك ماركر ژنتيكي مرتبط با زخم معده گزارش شده است. هدف از اين مطالعه، بررسي شيوع ژنوتيپ هاي iceA هليكوباكتر پيلوري و ارتباط آن با زخم معده در ايران بوده است.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر با روش مشاهده اي بر روي ۷۵ نفر بيمار انجام شده است. نمونه هاي بيوپسي بيماران جهت حضور هليكو باكتر پيلوري با تست اوره آز، ژن glmM و كشت تاييد و تغييرات آلليك ژنوتيپ هايiceA1  و iceA2 نيز با PCR تعيين شدند.
يافته ها: در اين مطالعه دو الل iceA1 و iceA2 در بيماران مبتلا به زخم معده شناسايي شدند. ژنوتيپ iceA1 (64 درصد) فراواني بالاتري نسبت به از ژنوتيپ iceA2 (21.3 درصد) داشت. سويه هاي iceA1 بيشتر در بيماران داراي زخم معده مشاهده شدند. در اين پژوهش هيچ گونه ارتباط معني داري بين ژنوتيپ هاي iceA با عواقب كلينيكي بعد عفونت مشاهده نشد (p=0.71).
نتيجه گيري: اين مطالعه ارتباط معني دار دو طرفه اي را بين ژنوتيپ هاي iceA و وقوع بيماري زخم معده (PUD) را تاييد مي كند. نتايج حاكي از آنست كه ژن iceA1 مي تواند به عنوان يك ماركر قابل اطمينان در پيش گويي عواقب كلينيكي عفونت هليكوباكتر پيلوري مورد استفاده قرار گيرد. لذا تحقيقات بيشتر invitro و invivo براي رسيدن به يك توافق عمومي در اين مورد ضروري به نظر مي رسد.