مقاله شيوع ژنوتيپ ويروس هپاتيت B با روش تعيين توالي در اهداكنندگان خون كرمان، اصفهان و يزد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در فصلنامه پژوهشي خون از صفحه ۲۴۸ تا ۲۵۶ منتشر شده است.
نام: شيوع ژنوتيپ ويروس هپاتيت B با روش تعيين توالي در اهداكنندگان خون كرمان، اصفهان و يزد
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ويروس هپاتيت B
مقاله اهداكنندگان خون
مقاله ژنوتيپ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي زهره
جناب آقای / سرکار خانم: قره باغيان احمد
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزي مژگان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: هپاتيت B يكي از عمده ترين بيماري هايي است كه مي تواند از طريق خون و فرآورده هاي خوني منتقل شود. اهميت باليني ژنوتيپ هاي ويروس هپاتيت B و ارتباط آن با موتاسيون ها تشخيص داده شده است. هدف از انجام اين مطالعه، ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏بررسي حضور و ميزان شيوع ژنوتيپ هاي ويروس هپاتيت B در ميان اهداكنندگان خون مراكز انتقال خون كرمان، اصفهان و يزد بود.
مواد و روش ها: در اين مطالعه مقطعي، سرم ۱۲۰ نفر از اهداكنندگان خون كه از نظر حضور آنتي ژن سطحي ويروس هپاتيت(HBs Ag) B  با روش الايزا مثبت تشخيص داده شده بودند، به طور تصادفي ساده انتخاب شده و مورد آزمايش قرار گرفتند. پس از استخراج DNA ويروس، سكانس ژن P به وسيله nested-PCR تكثير و ژنوتيپ ويروس هپاتيت B با روش sequencing تعيين شد. توالي هاي به دست آمده و توالي هاي رفرانس به وسيله برنامه Clustal W مرتب شدند و درخت فيلوژنتيكي آن به وسيله روش Neighbor-joining (NJ) ترسيم گرديد. آناليز آماري با استفاده از آزمون فيشر و نرم افزار ۱۱٫۵ SPSS انجام شد.
يافته ها: از ۱۲۰ نمونه HBsAg مثبت، ۶۹ نمونه (۵۷٫۵% با فاصله اطمينان ۶۶٫۳۴% – ۴۸٫۶۵%) كه با روش nested-PCR مثبت بودند، بر روي نمونه هاي مثبت تعيين توالي شدند. ژنوتيپ D در ميان اهداكنندگان داوطلب خون آلوده به ويروس هپاتيت %۱۰۰ B تعيين گرديد.
نتيجه گيري: شيوع ژنوتيپ D ويروس هپاتيت B در اهداكنندگان خون در اين مطالعه ۱۰۰% بود. اين نتيجه مي تواند در تهيه كيت هاي تشخيصي ويروس هپاتيت B هم چنين تهيه پانل هاي كنترل كيفي جهت ارزيابي روش هاي تشخيصي ويروس مورد استفاده قرار گيرد.