مقاله شيوع ژن بتالاکتاماز TEM-1 در سويه هاي باليني پسودوموناس آئروژينوزاي جدا شده از عفونت هاي سوختگي توسط روش Duplex PCR- شهرکرد ۱۳۸۷-۱۳۸۶ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين و ارديبهشت ۱۳۹۰ در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۵۵ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: شيوع ژن بتالاکتاماز TEM-1 در سويه هاي باليني پسودوموناس آئروژينوزاي جدا شده از عفونت هاي سوختگي توسط روش Duplex PCR- شهرکرد ۱۳۸۷-۱۳۸۶
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بتالاکتاماز وسيع الطيف
مقاله پسودوموناس آئروژينوزا
مقاله TEM-1

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شجاع پور مانا
جناب آقای / سرکار خانم: شريعتي لاله
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي علي
جناب آقای / سرکار خانم: زمان زاد بهنام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: حضور ژن هاي بتالاکتاماز وسيع الطيف نقش مهمي در ايجاد مقاومت سويه هاي مولد اين آنزيم ها به آنتي بيوتيک هاي بتا لاکتام ايفا مي کنند. مقاومت باکتري هاي گرم منفي از جمله پسودوموناس آئروژينوزا نسبت به آنتي بيوتيک هاي مختلف، به خصوص بتا لاکتام و کرباپنم به طور روزافزون گزارش شده است. اين مطالعه با هدف بررسي شيوع ژن بتا لاکتالاز TEM-1 در ايزوله هاي پسودوموناس آئروژينوزا توسط روش Duplex PCR انجام گرديد.
مواد و روش ها: در اين بررسي توصيفي – تحليلي، ۱۷۵ ايزوله باکتري پسودوموناس آئروژينوزا که از بيماران سوختگي بستري در بخش سوختگي جمع آوري شده بود، مورد بررسي باکتريولوژيک قرار گرفت. نمونه ها بر طبق روش هاي استاندارد، کشت و شناسايي گرديدند. سپس، فراواني سويه هاي توليدکننده بتالاکتامازهاي وسيع الطيف، با روش  Combined Diskتعيين گرديد. DNA با روش جوشانيدن استخراج شده و از نظر وجود ژن  TEM-1توسط روش Duplex-PCR مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: در اين مطالعه، از مجموع ۱۷۵ ايزوله پسودوموناس آئروژينوزا، در ۶۶ ايزوله (۳۷٫۷ درصد) فتوتيپ بتالاکتاماز وسيع الطيف مثبت مشاهده شد. که از اين تعداد، ۱۵٫۱۵ درصد داراي ژن مقاومت بتالاکتاماز TEM-1 بودند.
نتيجه گيري: با توجه به شيوع رو به افزايش سويه هاي توليد کننده بتا لاکتامازهاي وسيع الطيف، استفاده از پروتکل درماني مناسب بر اساس تعيين الگوي آنتي بيوگرام سويه ها، قويا توصيه مي شود.