مقاله شيوع ژن هاي شيگا توکسين، اينتيمين و هموليزين در سويه هاي اشريشياكلي O157:H7 از نمونه هاي گوشت چرخ کرده کارخانجات صنعتي شهرستان شيراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد از صفحه ۵۱۲ تا ۵۲۰ منتشر شده است.
نام: شيوع ژن هاي شيگا توکسين، اينتيمين و هموليزين در سويه هاي اشريشياكلي O157:H7 از نمونه هاي گوشت چرخ کرده کارخانجات صنعتي شهرستان شيراز
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اشريشياکلي O157:H7
مقاله ژن هاي شيگاتوکسينريا
مقاله گوشت چرخ کرده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كارگر محمد
جناب آقای / سرکار خانم: دانشور موسي
جناب آقای / سرکار خانم: همايون مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چكيده: اشريشياکلي سروتيپO157:H7  يکي از عوامل اصلي ايجادکننده مسموميت غذايي و بيماري هايي مانند کوليت خونريزي دهنده و سندرم اورمي هموليتيک است. عفونت هاي انساني ناشي از اين باکتري در اثر مصرف آب و غذاي آلوده ايجاد مي شوند. هدف اين پژوهش، ارزيابي ژن هاي بيماري زاي stx1، stx2،eae A  و hly باکتري اشريشياكلي  O157:H7در نمونه هاي گوشت چرخ کرده شهرستان شيراز مي باشد.
روش بررسي: در اين پژوهش ۵۰۴ نمونه گوشت چرخ کرده از سه کارخانه، به مدت يکسال جمع آوري و در محيط کشت اشريشياكلي براث واجد نووبيوسين در دماي ۳۷ºC غني سازي شد. سپس از محيط کشت هاي CT – SMAC و VRBA به منظور بررسي تخمير سوربيتول و لاکتوز و از محيط کروموآگار براي بررسي فعاليت بتاگلوکورونيدازي باکتريهاي جداسازي شده استفاده گرديد. با استفاده از آنتي سرم اختصاصي، باکتري اشريشياكلي O157:H7 تاييد و با روش  Multiplex PCR وجود ژن هاي stx1، stx2،eae A  و hly مورد ارزيابي قرار گرفت.
نتايج: از مجموع نمونه هاي گوشت مورد ارزيابي، ۴۶۶ نمونه در محيط  CT – SMAC داراي کلني هاي سوربيتول منفي بودند (۹۲٫۴۶%). پس از انجام تست هاي تاييدي از ۲ (۰٫۳۹%) نمونه، باکتري اشريشياكلي O157:H7 جداسازي گرديد که در مجموع از کل نمونه ها ۰٫۳۹% داراي ژن هاي stx1 وeae A  و ۰٫۱۹% داراي ژن stx2 بودند.
نتيجه گيري: از آن جايي كه اشريشياكلي O157:H7 يكي از نگراني هاي اساسي بهداشت و سلامت گوشت محسوب مي گردد، بايستي مورد توجه دایمي قرار گيرد. راه هاي پيشگيري مي تواند موجب كاهش گاوهاي آلوده واجد اين باكتري و آلودگي گوشت در هنگام كشتار دام و خرد كردن گوشت شود.