مقاله شيوع ژن هاي TEM1 و SHV1 در كلبسيلا پنومونيه توليدكننده بتالاكتامازهاي وسيع الطيف که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله طب نظامي از صفحه ۱۴۹ تا ۱۵۳ منتشر شده است.
نام: شيوع ژن هاي TEM1 و SHV1 در كلبسيلا پنومونيه توليدكننده بتالاكتامازهاي وسيع الطيف
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بتالاکتامازهاي وسيع الطيف
مقاله کلبسيلا پنومونيه
مقاله عفونت بيمارستاني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خورشيدي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: موذن زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: روحاني مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: منيري رضوان
جناب آقای / سرکار خانم: شجري غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي سيدغلامعباس
جناب آقای / سرکار خانم: اميري محمدمهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: كلبسيلاها، پاتوژن هاي فرصت طلبي هستند كه باعث عفونت هاي بيمارستاني مي شوند. كلبسيلا پنومونيه در ايجاد عفونت هاي بيمارستاني سهم عمده اي دارد. شيوع سويه هاي توليدكننده بتالاكتامازهاي وسيع الطيف و مقاومت آنها به آنتي بيوتيك هاي بتالاكتام در دهه اخير افزايش روزافزوني داشته است. به دليل اهميت اين آنزيم ها در كلبسيلا پنومونيه، اين پژوهش به منظور بررسي آنها در اين باكتري و ميزان شيوع آن در بيمارستان شهيد بهشتي كاشان انجام شد.
روش ها: اين مطالعه توصيفي روي نمونه هاي كلينيكي (ادرار، خلط، زخم و غيره) جمع آوري شده از بخش هاي مختلف بيمارستان شهيد بهشتي كاشان انجام گرفت. باكتري هاي توليدكننده بتالاكتامازهاي وسيع الطيف مشخص شدند و وجود آنها با روش دابل ديسك سينرژي تاييد گرديد. DNA هاي استخراج شده با استفاده از پرايمرهاي اختصاصي براي ژن هاي SHV1 و TEM1 با روش PCR مورد بررسي قرار گرفتند.
يافته ها: از ۱۰۰ مورد كلبسيلا پنومونيه جدا شده، ۳۲ نمونه حاوي بتالاكتامازهاي وسيع الطيف بود. ۷ مورد (%۲۱٫۸) از اين نمونه ها حاوي هر دو ژن SHV1 و TEM1 بودند. ۱۶ نمونه (%۵۰) تنها ژن SHV1 و ۱۲ نمونه (%۳۷٫۵) تنها ژن TEM1 را داشتند.
نتيجه گيري: شيوع بتالاكتامازهاي وسيع الطيف در كلبسيلا پنومونيه و الگوي مقاومت قابل توجه است، به طوري كه تركيبي از آنتي بيوتيك هاي بتالاكتام به همراه ممانعت كننده هاي بتالاكتاماز فقط در عفونت هاي شديد توصيه مي شوند. نوع و ميزان مصرف آنتي بيوتيك و طول زمان بستري شدن در بيمارستان با توليد بتالاكتامازهاي وسيع الطيف ارتباط مستقيم دارد.