مقاله شيوه هاي آشناسازي دانش آموزان دوره متوسطه فريدونشهر با حقوق شهروندي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۶ در پژوهش در برنامه ريزي درسي (دانش و پژوهش در علوم تربيتي-برنامه ريزي درسي) از صفحه ۸۳ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: شيوه هاي آشناسازي دانش آموزان دوره متوسطه فريدونشهر با حقوق شهروندي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شهروندي
مقاله حقوق شهروندي
مقاله آموزش شهروندي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سپياني عبدالرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سعادتمند زهره
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي فريبا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آموزش شهروندي و آشناسازي دانش آموزان با حقوق شهروندي، زمينه و بستر مناسب را براي يک شهروند خوب بودن، برقراري نظم و امنيت در جامعه، افزايش ميزان مشارکت مدني افراد، رعايت حقوق ساير شهروندان و ارتقاي فضيلت جامعه شهري ميسر مي کند و سطح فرهنگ، انديشه و معلومات افراد را بالا مي برد. هدف اين پژوهش بررسي شيوه هاي آشناسازي دانش آموزان دوره متوسطه با حقوق شهروندي است. جامعه آماري پژوهش ۱۹۸۰ دانش آموز دوره متوسطه شهرستان فريدونشهر در سال تحصيلي ۸۳-۸۴ است که از ميان آنها ۲۹۰ نفر به عنوان نمونه به شيوه تصادفي ساده انتخاب شده اند. روش تحقيق توصيفي از نوع پيمايشي و ابزار اندازه گيري پرسشنامه محقق ساخته با ۲۹ سوال بسته پاسخ بر اساس طيف ۵ درجه اي ليکرت و با اعتبار ۰٫۸۶ تنظيم گرديده است. شيوه تجزيه و تحليل يافته ها در دو سطح آمار توصيفي و استنباطي صورت گرفته است. تجزيه و تحليل يافته هاي مربوط به سوال اول تا چهارم پژوهش نشان داد که آموزشهاي اجتماعي با ميانگين ۳٫۸۲، آموزشهاي فرهنگي با ميانگين ۳٫۷۷، آموزشهاي اداري ـ سياسي با ميانگين ۳٫۶۶ و آموزشهاي اقتصادي با ميانگين ۳٫۵۸ در آشناسازي دانش آموزان با حقوق شهروندي موثر است. با مقايسه انواع آموزشهاي موثر بر آشناسازي دانش آموزان با حقوق شهروندي مشخص گرديد که در مجموع با توجه به جنسيت و پايه تحصيلي بيشترين تاثير مربوط به آموزش اقتصادي بوده است. مقايسه نظرات دانش آموزان با توجه به پايه تحصيلي آنها نشان داد که بين نظر آنها در خصوص شيوه هاي آشناسازي با حقوق شهروندي در سطح P£۰٫۰۵ تفاوت معنادار وجود دارد.