سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
سعید آدمی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
محمد کاظمی – دانشجوی دکتری معماری، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:
همانطور که توسط سیاست گذاران به مسائل مربوط به حفاظت از انرژی توجه مجدد شده است ، دایما آن را تذکرداده شدهاست که یک شکاف بهره وری انرژی بین مصرف انرژی واقعی و مطلوب وجود دارد. سوال مهم این است که چگونه بهتعریف حد مطلوب بهره وری انرژی برسیم. این مقاله به دنبال باز کردن برخی از رشته های گیج کننده از استدلال کهغالبا وارده به این سوال شده اند ، با شناسایی مسائل مفهومی مهم است که تعیین مجموعه ای از پاسخ امکان پذیر باشد. ماپنج ملیت متمایز وجداگانه را جهت بهینه سازی تعیین کردیم: پتانسیل اقتصادی اقتصاد دانان، پتانسیل تکنولوژیاقتصادی،پتانسیل های احتمالی (فرضی)،محدودیت های اجتماعی مطلوب و محدودیت درست اجتماع. هر کدام از اینهامتناظر با پاسخ به تعریف شکاف بهره بری انرژی می باشد. تجزیه و تحلیل ما نشان می دهد که پیش شرط های لازم برایشناسایی اندازه گیری مناسب از شکاف بهره وری انرژی شامل درک و رفع ابهام ناتوانی بازار و ناتوانی غیر بازارتوضیحاتشکست برای نفوذ تدریجی از فن آوری های انرژی کارآمد است.