مقاله شکستگي گردن فمور با جابه جايي در افراد مسن: مقايسه تعويض مفصل هيپ اوليه با جا اندازي و فيکس کردن شگستگي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آبان ۱۳۸۹ در مجله دانشکده پزشکي اصفهان از صفحه ۵۲۷ تا ۵۳۳ منتشر شده است.
نام: شکستگي گردن فمور با جابه جايي در افراد مسن: مقايسه تعويض مفصل هيپ اوليه با جا اندازي و فيکس کردن شگستگي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شکستگي گردن فمور
مقاله تعويض مفصل
مقاله جا اندازي
مقاله فيکس کردن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مطيفي فرد مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: تيموري مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: ملاباشي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: سليماني اقليما

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: درمان مناسب جهت درمان شکستگي همراه با جابه جايي گردن فمور در افراد مسن مورد اختلاف نظر است. هدف اصلي اين مطالعه، مقايسه دو روش تعويض مفصل هيپ Total Hip Arthroplasty) يا (THA و جا اندازي و فيکس کردن Internal Fixation) يا (IF در درمان اين شکستگي ها بود.
روش ها: در اين کارآزمايي باليني، ۸۰ بيمار بين ۷۰-۶۰ سال که از اسفند ماه ۱۳۸۵ لغايت مهر ماه ۱۳۸۷ به بيمارستان هاي آموزشي-درماني شهر اصفهان مراجعه كرده بودند. تحت بررسي قرار گرفتند. بيماران به صورت تصادفي به دو گروه تقسيم شدند؛ گروه اول به روش جا اندازي و فيکس کردن با پيچ و گروه دوم به روش تعويض مفصل هيپ تحت درمان قرار گرفتند. سپس شدت درد، عملکرد هيپ، کيفيت زندگي و عوارض اين بيماران در مدت يک سال پس از عمل جراحي تعيين و مقايسه گرديد.
يافته ها: شدت درد و ميزان عوارض و نياز به عمل جراحي مجدد به طور قابل توجهي در بيماراني که به روش تعويض مفصل درمان شده بودند، نسبت به گروه ديگر کمتر بود. همچنين عملکرد هيپ و کيفيت زندگي در اين بيماران نسبت به گروهي که به روش جا اندازي و فيکس کردن درمان شده بودند، بهتر بود.
نتيجه گيري: به نظر مي رسد تعويض مفصل نسبت به فيکس کردن شکستگي روشي موثرتر با عوارض کمتر در درمان بيماران مسن مبتلا به شکستگي با جابه جايي گردن فمور باشد.