سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سید علی معلمی – پژوهشکده اکتشاف و تولید-پژوهشگاه صنعت نفت
علی اصغر تقوی – پژوهشکده اکتشاف و تولید-پژوهشگاه صنعت نفت
محمد رضا رضایی – گروه زمین شناسی دانشگاه تهران

چکیده:

سازند خوف (کنگان و دالان ) در جنوب ایران، یکی از مخازن عظیم گازی را تشکیل می دهد. این سازند یکی از مخازن پیچیده کربناتی در خاورمیانه است که تغییرات عمودی زیادی از نظر سنگ شناسی ، تخلخل، بافت و محتوای سیال دارد. شکستگی ها در این سازند نقش بسیار مهمی را ایفا می کنند، لذا برای بررسی وضعیت، میزان، گسترش و تأثیر آنها بر تراوایی در این سازند، مغزه های چاه میدان سلمان به طول ۹۷۰ فوت، به طور دقیق ارزیابی شده است. در نهایت، از نظر شکستگی، مخزن به ۳ بخش تقسیم شده که با افزایش عمق میزان آن کاهش پیدا می کند.بیشترین نوع شکستگی مربوط به شکستگی های قائم است که حدود ۵۹ درصد از کل شکستگی ها را شامل می شوند. همچنین با بررسی فراوانی شکستگی ها در گروه های سنگی مختلف مشاهده گردید که بیشترین فراوانی در دولومدستون است. در نهایت، جهت بررسی تأثیر شکستگی ها بر روی تراوایی، تراوایی تعدادی از نمونه های حاوی شکستگی ، به صورت تمام مغزه (Whole core) اندازه گیری شده و با داشتن تراوایی ماتریس و با تلفیق آنها با روابط موجود مورد ارزیابی قرار گرفته است.