سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
محمدجواد نظرزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل ونقل دانشکده عمران دانشگاه علمو صن
رضا طالبلو – استادیار، دکتری اقتصاد، گروه علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده:
در این مقاله بعد از تبیین شکست بازار در توسعه نوآورانه فناوری به علل مختلف از جمله پیش قدم بودن در بازار، استثناپذیری، مخاطره پذیری،سرمایه گذاری اولیه سنگین در بعضی از موارد، به بررسی دخالت دولت در این زمینه پرداخته شده است که از نظریه بازی ها برای بررسی راهبردهای اتخاذ شده از طرف دولت استفاده شده است. دو بازی با استفاده از سه بازیکن دولت و دو بنگاه توسعه فناوری طراحی شده است که در بازی اول یک دولت غارتگر با فرض عدم حمایت مناسب از توسعه فناوری و در بازی دوم یک دولت توسعه گرا با فرض حمایت معقولانه از توسعه نوآورانه فناوری وپوشش ریسک های سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است. همانگونه که از نتایج مشخص است در بازی اول تعادل نش به حفظ وضعیت موجود می انجامد و جواب مسئله بر بهینه پرتو منطبق نیست، اما در بازی دوم برخلاف بازی اول بازیکنان بهبود وضعیت موجود را انتخاب کرده و جواب مسئله که از تعادل نش به دست آمده است بر بهینه پرتو منطبق است.