سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۴

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

ابوالفضل میرجلیلی – دانشکده فیزیک , دانشگاه یزد، پژوهشکده فیزیک مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ر
شاهین آتشبار تهرانی – گروه فیزیک , دانشگاه خلیج فارس، پژوهشکده فیزیک، مرکز تحقیقات فیزیک نظر
علی نقی خرمیان – گروه فیزیک , دانشگاه سمنان، پژوهشکده فیزیک مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ر

چکیده:

توزیع هلیسیتی کوارکها در تقریب مرتبه دوم نظریه اختلالی QCD مورد بررسی قرار می گیرد . باتوجه به توزیعهای کوارکهای متقارن دریا می توان شکست تقـارن طعم برای کوارکها ی دریا در نوکلئون را بدست آورد . توزیعهای مربوط به این کوارکها با استفاده از پیش فرضهائ ی که مربوط می باشد به اصل طردپـائول ی مـی توانـد مدل سازی شود . نتایج بدست آ مده برای توزیعهای قطبیده δd ,δu,δd,δu و δs با داده های اخیر آزمایشگاهی از گروه هِـرمِس مقایـسه مـی شـود . . نتـایج بدست آمده با نتایج آزمایشگاهی اخیر به خوبی سازگار است