سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین همایش ایمنی هوانوردی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

صادق بدخشان راز – دانشگاه هوایی شهید ستاری، تهران
محمدمهدی قائمی – دانشگاه هوایی شهید ستاری، تهران
غلامرضا فولادی – دانشگاه هوایی شهید ستاری، تهران

چکیده:

یکی از مشکلات مهم موجود در صنایع هوافضا شکست زود هنگام قطعات بویژه قطعات حساس موتور می باشد. بدلیلشرایط کاری قطعات در سامانه های هوافضائی همانند شرایط بارگذاری متغیر و شرای طدمایی متغیر به همراه شیبهای حرارتی باعث ایجاد شرایط تنشی متغیردر ین قطعات میشود. این موضوع باعث وقوع شکست خستگی در قطعات با مراحل ایجاد جوانه های ترک در نقاط حساس، رشد آنها وشکست نهایی می شود. بدلیل اهمیت این نوع شکست در صنایع هوافضا مقاله حاضر ضمن مروری بر مفاهیم شکست خستگی به بررسی علل بروز سانحهدر موتور یک نوع هواپیمای آموزشی که باعث فرود اضطراری این هواپیما شد، پرداهته است. برای این منظور، با استفاده از بازرسی چشمی، آزمونغیر مخرب به روش مایع حاوی ذرات مغناطیسی و همچنین بررسیهای متالوگرافی مشخص د که علت عمده سانحه،شکست میل لنگ بر اثر وجود ترکهای خستگی و ضربه مکانیکی وارده بر آن توسط شاتون جدا شده از میل لنگ می باشد.