مقاله شکست ساختاري: مورد مصرف گاز طبيعي و رشد اقتصادي در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در مطالعات‌ اقتصاد انرژي‌ از صفحه ۱۰۵ تا ۱۲۱ منتشر شده است.
نام: شکست ساختاري: مورد مصرف گاز طبيعي و رشد اقتصادي در ايران
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آزمون ريشه واحد
مقاله آزمون هم جمعي
مقاله رشد اقتصادي
مقاله شكست ساختاري
مقاله مصرف گاز طبيعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اصغرپور حسين
جناب آقای / سرکار خانم: بهبودي داوود
جناب آقای / سرکار خانم: قزوينيان محمدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بر اساس مباحث اقتصادسنجي جديد، وجود يا عدم وجود شکست هاي ساختاري و تغييرات رژيمي، مي تواند روابط بين متغيرهاي کلان اقتصادي را تحت تأثير قرار داده و عدم توجه به آن ممکن است به نتايج غير قابل اتکا و گمراه کننده اي منتهي شود، از اين رو توجه به وجود شکست ساختاري و تغييرات رژيمي در رابطه تجربي بين مصرف كل گاز طبيعي و رشد اقتصادي، امري مهم و ضروري است.
در اين مقاله تلاش شده است با استفاده از دادههاي سريزماني سالانه اقتصاد ايران طي دوره ۱۳۸۵-۱۳۴۶، رابطه بين مصرف كل گاز طبيعي و رشد اقتصادي، با تأکيد بر شکست ساختاري مورد بررسي قرار گيرد. در اين راستا، از آزمون هاي ريشه واحد زيوت – اندريوز، براي تعيين تغييرات ساختاري به شکل درون زا و هم چنين از آزمون هم جمعيگريگوري–  هانسن، براي بررسي رابطه بلندمدت بين مصرف كل گاز طبيعي و رشد اقتصادي با تاکيد بر شکست ساختاري، استفاده شده است. نتايج به دست آمده از تحقيق نشان ميدهد که با در نظر گرفتن شکست ساختاري، رابطه بلندمدت مثبت بين مصرف كل گاز طبيعي و رشد اقتصادي ايران وجود دارد.