سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ناصر دشتیان گرامی – محقق ارشد سازمان تحقیقات و خودکفایی نزسا – گروه شهید همت گروه مکانیک د
حسین خدارحمی – استادیار سازمان تحقیقات و خودکفایی نزسا – گروه شهید همت گروه مکانیک دا
علی اصغر معصومی – محقق ارشد سازمان تحقیقات و خودکفایی نزسا – گروه شهید همت گروه مکانیک د

چکیده:

در این مقاله، ضمن مرور چند مدل و روش در تحل یل پوسته ها ی متأثر از انفجار خرج م یانی , روشی برای تحلیـل شکـست استوانه های شیاردار تحت اثر بار انفجاری ناشی از انفجار خرج میانی HE در تعیین زمان شکست، شعاع شکست، سـرعت و شتاب ترکش و … بسط داده می شود , نتایج تحل یلی مدل ارائه شده با نتا یج حاصل از بسط مـدل ت یلـور بـرا ی پوسـته هـا ی استوانه ای ش یاردار مورد مق ایسه کم ی قرار گرفته و موارد اختلاف و همچنـین اثـر پارامترهـای مختلـف مـادی و هندسـی پوسته و خرج بر روی زمان شکست، سرعت ترکش و … مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد