سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مهرداد حجازی – استادیار مهندسی سازه گروه عمران دانشگاه فنی و مهندسی دانشگاه اصفهان

چکیده:

قوسها از المان های مهم سازه ای می باشد که علیرغم تنوع و استفاد زیاد در معماری ایرانی، تا کنون عملرد سازه ای آنها مورد مطالعه قرار نگرفته است در این مقاله نتایج حاصل از بررسی شکل بهینه قوس های آجری تحت با وزن ارائه می گردد. در مدلسازی از آنالیز خطی با بهر گیری از نرم افزار ANSYS استفاده شده است و هدف رسیدن به تنش های کششی مجاز مصالح بنایی آجری بوده است. در مدل های مورد مطالعه پارامترهای تغییر کننده شامل طول دهان قوس (L)، ضخامت پاکار قوس، نسبت ضخامت پاکار قوس (K) وزن نصف قوس، ضریب پایداری یا نسبت وزن نصف قوی به نیروی رانش یک طرف، ضریب پواسیون مدول ااستیسیته و جرم حجمی بوده اند.