سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابوالفضل درویزه – استاد گروه مکانیک، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان
مجید علی طاولی – استادیار گروه مکانیک، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان
فرشید رضائیان – محقق ارشد گروه مکانیک، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان

چکیده:

WHFروش ساده ای است که از یک پالس فشاری با شدت بـالاو مـدت اثـر انـدک کـه از برخـورد یـک وزنـه متحرک روی ستونی از مایع حاصل می شود، استفاده می کند . لوله چیندار، لوله ای است که چند چین محیطـی در طول مولد لوله دارد . مزیت اصلی این روش این است که برای شکل دهی، فقط به یک قالب مادگی نیاز اسـت و این روش در مقایسه با سایر روش های شکل دهی با نرخ انرژی بالا، روشی ایمن محسوب می شود . در این تحقیـق روش WHF برای تولید لوله چیندار مورد استفاده قرار گ رفته است . در بخش آزمایشگاهی، اثرات انـرژی ورودی ( ارتفاع و جرم وزنه متحرک ) ، مواد و عملیات حرارتی بررسی شده است . تحلیل عددی انجـام شـده بـا نـرم افـزار اجزای محدود LS-DYNA در انطباق خوبی با نتایج تجربی قرار دارد .