مقاله شکل هاي زيستي گياهان ناحيه رويشي ايران – توراني و جايگاه اين ناحيه در جهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم و فناوري چوب و جنگل (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۷۷ تا ۹۱ منتشر شده است.
نام: شکل هاي زيستي گياهان ناحيه رويشي ايران – توراني و جايگاه اين ناحيه در جهان
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شکل زيستي
مقاله ناحيه رويشي ايران- توراني
مقاله آناليز تطبيقي اريب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي غلامحسين
جناب آقای / سرکار خانم: زاهدي اميري قوام الدين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين پژوهش تشخيص طيف شکل هاي زيستي ناحيه رويشي ايران- توراني مي باشد. با مشخص نمودن اين طيف مي توان شکل هاي زيستي غالب اين ناحيه را تعيين و با مقايسه اين طيف با طيف شکل هاي زيستي گياهان ديگر رويشگاه ها و جنگل ها (مديترانه اي، معتدله و …)، جايگاه اين ناحيه را در ميان ديگر رويش ها و جنگل ها مشخص نمود. به اين منظور ابتدا مطالعاتي که در مورد طيف شکل زيستي در قسمت هاي مختلف ناحيه رويشي ايران- توراني صورت گرفته بود جمع آوري شد و ميانگين شکل هاي زيستي اين ناحيه رويشي با استفاده از آزمون كاي- اسكور (c^2) با طيف نرمال رانكاير (فراواني مورد انتظار) مقايسه گرديد. سپس مطالعاتي که در مورد شکل زيستي در تيپ هاي گياهي در ساير مناطق دنيا صورت گرفته بود جمع آوري شد. جهت دسته بندي رويشگاه و شکل زيستي از آناليز تطبيقي اريب استفاده گرديد. نتايج نشان داد که در ناحيه رويشي ايران- توراني تروفيت ها و همي كريپتوفيت ها بيشترين و معمولا فانروفيت ها كمترين درصد شکل هاي زيستي را به خود اختصاص مي دهند. در آناليز تطبيقي اريب، ناحيه رويشي ايران- توراني در گروه مجزايي نسبت به ديگر رويشگاه ها قرار نگرفت. با استفاده از آناليز تطبيقي اريب نشان داده شد که در ميان رويش ها و جنگل هاي دنيا، جنگل هاي مديترانه اي شرايط محيطي نزديک تري به ناحيه رويشي ايران- توراني دارد.