سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

عادل ریحانی تبار – دانشجوی دکتری دانشگاه تهران
نجفعلی کریمیان – استاد خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
محمد معزاردلان – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
غلامرضا ثواقبی – دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

شناخت شکل های مختلف روی در ارزیابی وضعیت روی خاک و نیزحاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه مهم است، چرا که قابلیت استفاده روی در خاک تابعی از طرز توزیع شکل های آن می باشند. روش عصاره گیری دنباله ای شامل استفاده پی در پی از عصاره گیرهای شیمیایی می باشد که بر روی یک نمونه انجام می شود و اجزاء شیمیایی مختلف یک عنصر به صورت انتخابی حل می شود.
عناصر کم مصرف از جمله روی درخاک به شکل های گوناگون مانند محلول، تبادلی، کربناتی، آلی ، پیوند شده با اکسیدهای منگنز، پیوند یافته با اکسیدهای آهن بی شکل، متصل به اکسیدهای آهن متبلور وتتمه وجود دارند و با تغییر در شرایطخاک توزیع روی درمیان این شکل ها تغییر میکند (۱، ۲، ۳، ۴ و ۵).. تحقیق حاضر به منظور تعیین شکل های مختلف روی و ارزیابی توزیع این شکل ها درشماری از خاک های مهم کشاورزی استان تهران، برآورد همبستگی بین این شکل هابا ویژگی های فیزیکی وشیمیایی خاک ها و بدست آوردن معادله هایی برای پیش بینی شکل های مختلف روی با بهره گیری از ویژگی های خاک انجام گرفت.