مقاله شکل پذيري فنوتيپي جمعيت هاي مختلف گونه (Ziziphora tenuior L. (Labiatae که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در گياه و زيست بوم از صفحه ۳ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: شکل پذيري فنوتيپي جمعيت هاي مختلف گونه (Ziziphora tenuior L. (Labiatae
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اکولوژي
مقاله ريخت شناسي
مقاله Labiatae؛ Ziziphora tenuior

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طالبي سيدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي جواد
جناب آقای / سرکار خانم: منصوري مهديه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
Ziziphora L. يکي از جنس هاي خانواده Labiatae با ۴ گونه و ۱۰ زير گونه مي باشد. گونهZiziphora tenuior L.  يکي از اعضاي اين جنس بوده که به طور طبيعي در سراسر کشور ايران مي رويد. براي بررسي نقش عوامل بوم شناختي گوناگون چون ارتفاع، جنس خاک، آب و هوا و فلزات سنگين بر ساختار ريخت شناسي اين گونه، ۱۲ جمعيت جغرافيايي گونه  Ziziphora tenuiorاز رويشگاه طبيعي آنها جمع آوري شد. تعداد ۱۷ صفت کمي و کيفي از ساختار ريخت شناسي اندام هاي رويشي و زايشي با ۴ تکرار از آن بررسي شد و بر اساس صفات مذکور براي جمعيت هاي اين گونه دياگرامي ترسيم شد. نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد که عوامل اقليمي و ادافيکي به طور مستقل از يکديگر و نيز همراه با هم بر خصوصيات ريخت شناسي اين گياهان تاثير گذاشته و سبب تنوع در شکل ظاهري شدند. در بين عوامل مذکور جنس خاک کم ترين تاثير و نوع اقليم و ارتفاع بيش ترين تاثير را بر اندام هاي رويشي و زايشي اين جمعيت ها داشتند.