سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس لوله و صنایع وابسته

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مرتضی بهبهانی نژاد – دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده مهندسی دفتر پژوهش شرکت گاز استان خ
مازیار چنگیزیان – دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده مهندسی دفتر پژوهش شرکت گاز استان خ

چکیده:

حفاظت کاتدیک لوله های گاز مدفون درخاک یا آب به عنوان یک راهکار مناسب جهت جلوگیری از خوردگی آنها هم اکنون به طور وسیعی مورد استفاده قرار میگیرد. طراحی سیستم حفاظت کاتدیک معمولا بر اساس تجربه و استفاده از یک سری اطلاعات تجربی صورت می گیرد، با این حال روش های محاسباتی برای شیه سازی فرایندحفاظت کاتدیک تاکنون توسعه ی بسیاری یافته است. در این مقاله یک سیستم حفاظت کاتدیک متداول برای لوله های مدفون با استفاده از روش های محاسباتی بر اساس روش المان مرزی (BEM) مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. با استفاده از این روش محاسباتی می توان توزیع پتانسیل را روی تمامی سطح لولهمحاسبه کرده و بدین ترتیب ریسک خوردگی یا وجود پتانسیل اضافی رامورد بررسی قرار داد. در این مقاله یک سیستم حفاظت کاتدیک بر اساس آند فدا شونده شبیه سازی شده و با نتایج سایر محققین مورد مقایسه قرار گرفته است. با اینکه این روش بر اساس آند فدا شونده طراحیشده ولی روش مورد نظر به راحتی قابل اعمال به سیستم های حفاظت کاتدیک با جریان اعمالی نیز می باشد.