سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محسن دوازده امامی – استادیار دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مکانیک
عباس کامرانیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مکانیک

چکیده:

این مقاله نتایج شبیه سازی عددی تبخیر اسپری سوخت های مایع در کوره ها ارائه می کند. در این تحقیق برای مدل سازی جریان دو فازی اسپری مایع – گاز از روش DDM استفاده شده است. معادلات حاکم بر فاز گازی یا اکسیدکننده در دستگاه مختصات اویلری و برای جریان فاز مایع از مختصات لاگرانژی و دنبال کردن قطره و حل معادلات بقا استفاده شده است. برای کوپل کردن معادلات حاکم یک سری جمله چشمه ناشی از تبادل جرم، ممنتم و انرژی فاز مایع به معادلات بقای هردو فاز افزوده میشود. در فاز مایع ۹ معادله و ۹ مجهول موقعیت zp, yp, xp سرعت wp, vp, up ، جرم mp، دما Tpو قطر dp وجود دارد که به صورت کوپله حل می شود و نتایج تغییر جرم، ممنتم و انرژی بهصورت چشمه در معادلات فاز گازی اعمال میشود. حل فاز گاز از روش حجم محدود و توسط روش تکرار با الگوریتم SIMPLEC می باشد. نتایج نشان میدهد که در تبخیر قطره،یک ناحیه گرم شدن بدون تبخیر و یک ناحیه تبخیری وجود دارد.درناحیه اول، افزایش قطر و نرخ زیاد افزایش دما و کاهش چگالی مشاهده می شود، در حالی که در ناحیه دوم (ناحیه تبخیری) شاهد کاهش قطر قطره و ثابت ماندن دما و چگالی در دما و چکالی نقطه جوش می باشیم.