سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد هوشمند زاده – کارشناس عمران ، دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده:

سدهایکی ازساخته های دست بشرمی باشندکه ممکن است به دلایل مختلف از جمله وقوع زلزله بمباران روگذری جریان و یاوجوداشتباه درطراحی و اجرای پروژه تخریب شوندبدین ترتیب حجم عظیمی ازآب رها شده و ساکنین شهرها تاسیسات و شریانهای حیاتی پایین دست راازبین برده و صدمات جبران ناپذیرمادی و معنوی فراوانی واردمی کندلذابشرهمواره به دنبال راهی برای جلوگیری ازاین پدیده و نیزکاهش آثارو پیامدهای نامطلوب آن بوده است یکی ازاین راهها انجام تحقیق و پژوهش پیرامون این پدیده بوده است دراین مقاله نیزکوشش شده است تاتاثیرشیب کف کانال برپدیده شکست سدمورد بررسی قرارگیرد برای این کارهمزمان مطالعات تحلیلی و آزمایشگاهی صورت گرفت که نتایج حاکی ازتطبیق مناسب یافته ها ی این دوروش دارد.