سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس لوله و صنایع وابسته

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

افسانه رئوف – شرکت گاز تهران بزرگ
مسعود متولیان نائینی – شرکت ملی گاز ایران

چکیده:

شیرها تجهیزاتی در صنعت امروزی هستند که وظیفه تنظیم دبی و یا فشار سـیال را بعهـده دارنـد . طراحی و انتخاب مصالح ساخت یک شیر صنعتی مطلوب باید به نحوی باشد که تنش های ناشی ا ز تغییرات دما و فشا ر در سیستم لوله کشی متصل بـه آن، باعـث تـاب برداشـتن قـاب دریچـه آن و تغییرات ناخواسته دیگر نشده و آب بندی شیر طی یک دوره کاری پایدار بماند . تعدادی از کاربردی ترین شیرآلات مورد استفاده در صـنعت گـاز عبارتنـد از : شـیرمخروطی ، شـیر توپکی و شیر دروازه ای که در این تحق یق سعی گردیده است تا در مورد نحـوه عملکـرد هـر یـک ، چگونگی عبور جریان ، انتخاب شیر مناسب برای شرایط خاص و پـاره ای از محاسـبات مـرتبط نیـز توضیحاتی ارائه شود . همچنین آماری از میزان مصرف شیر آلات مختلـف وهمچینـین هز ینـه هـای هنگفـت تـامین ایـن تجهیزات در صنعت گاز کشورارا ئه شد است که خود گویـای اهمیـت بـالا و لـزوم توجـه بیـشتر بـه انتخاب و بهره برداری صحیح از تجهیز می باشد .