سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امید بختیاری – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی شیمی، آزمایشگاه تحقیقاتی ف
سعیده افشارزند – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی شیمی، آزمایشگاه تحقیقاتی ف
تورج محمدی – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی شیمی، آزمایشگاه تحقیقاتی ف

چکیده:

روشهای مختلفی مانند روشهای حرارتی و غشایی در عملیات شیری نسازی آب استفاده م یشود. به دلیل ارزش افزاینده انرژی، روشهای با مصرف کم انرژی مانند روشهای غشایی، روش های مناسبی برای شیری نسازی آب م یباشند. از میان روشهای غشایی، اسمز معکوس(Reverse Osmosis, RO) و الکترودیالیز (Electrodialysis, ED) معمو لترین روشها برای شیری نسازی آب م یباشند. در این تحقیق شیری نسازی آب به روشED مورد بررسی و آزمایش قرار گرفته است.پیش بینی می شود که چهار عامل دما، ولتاژ، دبی و غلظت آب شور بیشترین تأثیر را بر روی راندمان فرآیند داشته باشند. به منظور بررسی این عوامل برای عامل دما سطوح ۲۵، ۴۰، ۵۵ درجه سانتی گرادبرای عامل ولتاژ سطوح ۹V, 7,5 برای عامل دبی سطوح ۰/۲۲mlit/s, 0/13, %0/07 و برای عامل غلظت سطوح ۴۰۰۰۰ppm, 20000, 10000 درنظر گرفته شده است. به منظور صرفه جویی در زمان و هزینه از روش آماری طراحی آزمایش تاگوچی (آرایه ۹(L استفاده و بعد ازتحلیل نتایج خام آزمایش های ۹ گانه با ابزارهای آماری تأثیر هر عامل تعیین شده است. بهترین راندمان جداسازی در کمترین غلظت(ppm 10000)، بیشترین ولتاژ (۹V) کمترین دبی (۰/۰۷mlit/s) و بیشترین دما ۵۵درجه سانتی گراد) به دست آمده است. عامل غلظت بیشترین تأثیر را در میزان نمک زدایی آب شور، %۸۲/۴ و دما کمترین میزان تاثیر را ۱/۵% دارد.