سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

معصومه مختارپور – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه ارومیه
نصرت حیدری – استاد راهنما، دانشگاه ارومیه
سمیه ساکنی الوانق – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه ارومیه
علی سلطان احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه ارومیه

چکیده:

شیمی سیستم کربنات در آبهابا استفاده از نسبتهای شامل ثابت های تفکیک ظاهری توصیف می شود که این ثابتها و حلالیت کربنات در آبها وابسته به ترکیبات محلول است. مطالعات فراوانی نشان دادند که با افزایش غلظت آب دریا pH کاهش و قدرت یونی افزایش می یابد و کربنات در آب شور مهمترین عامل تغییرات pH می باشد و با افزایش حلالیت کربنات pH کاهش می یابد طبق نتایج عمومی و با توجه به اهمیت سیستم کربنات در کنترل pH آب، اطلاعات کمی درباره ویژگی های این سیستم در آبهای شور وجود دارد دو مدل بطور گسترده برای توصیف سیستم کربنات در آب دریا مورد استفاده قرار گرفته است مدل تجمع یونی و مدلهایی که براساس ثابت های تعادل ظاهری هستند. در مورد محلول های شور اطلاعات مورد نیاز مدل یونی وجودندارد به همین علت برای مطالعه سیستم کربنات در این محلولها از مدل ثابتهای تعادل استفاده می شود. برای اولین بار در ایران اندازه گیری ترکیب یونی (Na+,Mg2+,Ca2+,Cl-,SO4 2- , HCO3- ) و قدرت یونی، حلالیت کربنات، تغییرات خصلت قلیایی کل و pHحین تبخیر آب دریاچه در آزمایشگاه درمحدوده تبخیر معین ، DE و بررسی تاثیر این پارامترها برروی سیستم کربنات و حلالیت کربنات در دریاچه ارومیه مطالعه قرار گرفته است.