سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

لیلی یکه فلاح – کارشناسارشد آموزشپرستاری
محمدرضا گودرزی – عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری- مامائی قزوین

چکیده:

نیازانسان به امنیت، محبت ونوازش ازجانب همنوعش بسیارژرفتروحادترازاحتیاج اوبه غذاست وضرورت آن برای بقاء وپایداری انسان شاید که برماپوشیده باشد، ولی امری غیرقابل انکاراست . تحقیقات متعدد نشان می دهد که عدمبرخورداری کافی ازسلامت جنسی نتایج وخیمی چون افسردگی،عصبیت،شیوع استفاده ازمواد مخدر،عدم تعادل جسمی وروحی وعدم قدرت شکوفائی درجامعه رابه دنبال داشته است، چراکه سلامت جنسی قسمتی ازسلامت روانی است واختلال آن میتواند سلامت جسمی رابه شدت تحت تأثیرقراردهد .همچنین اهمیت سلامت جنسی به منظورارتقاء کیفیت زندگی وروی هم رفته، رضایت اززندگی ،بیش ازپیش شناخته شده است.بر طبق مطالعات جدید متاسفانه شیوع مشکلات جنسی افزایش یافته و در مردان به ۱۰ تا ۵۲ % و در زنان به ۲۵ تا ۶۳ % رسیده است. با توجه به شیوع بسیار بالای مشکلات جنسی و همچنینازآنجایی که بیش ازنیمی ازمشکلات جنسی که باعث نابودی زندگی وروابط گرم زناشویی می شود،به علت ناآگاهی یاآگاهی ناکافی وعقایدنادرست درمورد روابط جنسی ایجادمی شود، لذا به منظورارزیابی نیازهای آموزشی جنسی، در گام اول بررسی شیوع اختلالات جنسی و عوامل مؤثردرایجاد این اختلالات ضروری به نظر می رسد. با توجه به اثرات سوء اختلالات جنسی بر روابط زناشویی و سلامت روانی زوج ها و کانون گرم خانواده ها و همچنین از آنجایی که نتایج این پژوهش فقدان آگاهی از چگونگی ارتباط جنسی صحیح و وجود ترسها و عقایدبی دلیل و نادرست، در این زمینه را نشان می دهد، ضروری است دست اندرکاران بهداشتی به آموزش روابط جنسی صحیح اهمیت بیشتری داده و مشاوره جنسی جهت زوجهای جوان را در اولویت امور قرار دهند