سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن لاجوردی – شرکت متن – بخش مطالعات اقتصادی و اجتماعی

چکیده:

از آنجــا کــه مهمتــرین بخــش در انــدازه گیــری رضــایت مشترکین، تعیین خصوصیات می باشد، لـذا ضـرورت دارد تـا شیوه تعیین خصوصیات مورد نظر مشترکین مورد بررسی قرار گرفته و مراحل آن مشخص گردد . این مقاله با استفاده از مراحل تعیین خصوصـیات مـوردنظر مشــترکین بــه بررســی مــوردی خصوصــیات مشــترکین بــرق دیماندی پرداخته است .