سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

کتایون جانگیری – تهران
شهرام علمداری – تهران

چکیده:

ارزشیابی یکی از وظایف مهم مدیریت است که به منظور کنترل دقیق پیشرفت برنامه ها به سوی اهداف ا ز پیش تعیـین شـده، درک مقرون به صرفه بودن برنامه ها و یا تعیین ارزش برنامه های در دست اجرا انجـام مـی گیـرد . در مـدیریت بلایـا، ارزشـیابی بررسی و تعیین روند اثرات و پیامدهایی است که یک عامل خطر آفرین ) ) Hazard برجامعه داشـته و بـه کمـک آن مـی تـوان نیازها و اولویت های م ربوط به اقدامات لازم در مراحل مختلف چرخه بلایا را که برای حفظ وتداوم سـلامت انـسان هـا و جوامـع ضروری است تعیین نمود . یکی از گام های مهم در فرآیند ارزشیابی جمع آوری داده هاست . در این مقاله سعی بر آن اسـت کـه ضمن بیان انواع ارزشیابی و مراحل انجام آن، مرحله جمع آور ی داده ها را به عنوان یکـی از مهمتـرین مراحـل در رونـد انجـام ارزشیابی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده و با معرفی شیوه های مختلف جمع آوری داده ها راهکارهایی بـرای افـزایش پایایی و روایی مطالعات ارزشیابی ارائه نمود . از جمله این شیوه ها می توان به بررسـی اطلاعـا ت پایـه ، مـشاهده ، تهیـه نقـشه ، مطالعات پیمایشی، مصاحبه ، مطالعات گروهی ، اندازه گیری شاخص ها ، نمونه گیری اشاره کرد . در پایان سـعی بـر آن اسـت بـا ارائه پیشنهادات کاربردی برای جمع آوری داده ها با معرفی روش Triangulation و cheque Cross بـه عنـوان روش هـایی مناسب برای کاستن از میزان خطا، روند جمع آوری داده ها در بلایا را ارتقاء داد .