شیوه نگارش پایان نامه

تدارک پایان نامه

رساله ها یا پایان نامه های تحصیلی بر اساس روش های مختلفی نگارش و تنظیم می شوند. زیرا معمولا بخش آموزشی هر مؤسسه آموزش عالی یا دانشگاه برای دانشجویان خود دستوالعمل خاصی را در نظر میگیرد. در هر حال اصول اصلی تهیه پایان نامه در همه جا یکسان می باشد. هر پایان نامه شامل قسمتهای زیر است:

روی جلد

صفحه سفیدش

بسم الله الرحمن الرحيم

صفحه عنوانی مشابه با روی جلد

فرم تصویب پایان نامه و صورتجلسه دفاع از پایان نامه

تشکر و قدردانی (اختیاری)

تقدیم

فهرست تصاویر

فهرست جداول

فهرست نمودارها

فهرست پیوستها

چکیده فارسی (حداکثر در یک صفحه)

اصل پایان نامه شامل فصول مربوطه

منابع مورد استفاده

واژه نامه (اختیاری)

چکیده انگلیسی

۱- روی جلد

در طراحی روی جلد بایستی از الگوی تعیین شده مؤسسه یا دانشگاه محل تحصیل تابعیت نمود. حتی رنگ جلد پایان نامه در برخی مؤسسات و دانشگاهها از پیش تعیین شده است. در اینجا نمونه ای از روی جلد را مشاهده می کنید:

آرم دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی

نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی

پردیس (در صورت وجود پردیس مربوطه)

دانشکده

عنوان رساله:

پایان نامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکتری در رشته مربوطه

نام و نام خانوادگی دانشجو

نام استاد یا اساتید راهنما (به ترتیب اول یا دوم بودن)

نام استاد یا اساتید مشاور (در صورت وجود یا طبق الگوی مؤسسه یا دانشگاه در صورت لزوم)

تاریخ (شامل ماه و سال دفاع از پایان نامه)

۲- بسم الله الرحمن الرحیم

با خط زیبا و در صفحه جداگانه ای قرار میگیرد.

۳- صفحه تصویب پایان نامه و صورتجلسه دفاع از پایان نامه

در این صفحه ضمن درج تاریخ تصویب موضوع پایان نامه توسط مرجع ذیربط در آن دانشگاه یا مؤسسه آموزشی، نام اساتید یا استاد راهنما و مشاور یا مشاورین و تعیین محل امضای هر یک در جلسه دفاع از پایان نامه و مکان درج درجه یا نمره دفاعیه لحاظ گردیده است.

۴- صفحه عنوانی

این صفحه مانند صفحه روی جلد میباشد.

۵- صفحه تشکر و قدردانی

گرچه این صفحه اختیاری است ولی جایز است که دانشجو از کسانی که در اجرا و تهیه پایان نامه به وی مساعدت نمودهاند، با بیانی شیوا و زیبا، با زبان علمی، تشکر و قدردانی نماید.

۶- صفحه تقدیم

در این صفحه دانشجو میتواند پایان نامه خود را به فرد یا افراد یا گروهی تقدیم نماید. دلایل این کار بایستی بسیار منطقی باشد و دور از عقل نباشد.

۷- فهرست مطالب

شامل فهرست مطالب مندرج در متن پایان نامه می باشد. در اینجا عنوان هر فصل درج شده و مطالب هر یک از فصول براساس شماره فصل دارای یک شماره فرعی یا فرعی تر خواهند بود. مثلاً چنانچه یک عنوان اصلی در فصل دوم وارد میگردد بایستی شماره آن مطلب با عدد ۲ شروع شود و در صورتی که این قسمت خود دارای مطلبی فرعی تر است از ۲-۱-….. استفاده گردد. در صورت لزوم می توان از اعداد دیگری در ادامه شمارهگذاری مذکور برای معرفی قسمتهای باز هم فرعی تر استفاده نمود. به طور مثال: ۲-۱-۱-…

۸- فهرست تصاویر

در این جا کلیه تصاویر و عکسها موجود در پایان نامه بر مبنای شماره فصل شماره گذاری شده و عنوان آن تصویر در مقابل آن نوشته می شود. این شماره و عنوان در زیر تصویر قرار میگیرد، به طوری که عنوان کاملاً در قسمت وسط حاشیه پائینی تصویر تنظیم میگردد. به طور مثال: تصویر ۲-۱- ….. که تصویر شماره ۱ از فصل اول است. این عنوان در زیر و وسط این تصویر می آید.

۹- فهرست نمودارها

در این جا کلیه نمودارهای موجود در پایان نامه بر مبنای شماره فصل شماره گذاری شده و عنوان آن نمودار در پائین آن نوشته می شود. به طوری که عنوان کاملاً در قسمت وسط حاشیه پائینی نمودار تنظیم میگردد. به طور مثال: نمودار ۲-۱- ….. که نمودار شماره ۱ از فصل اول است.

۱۰- فهرست جدول ها

در این جا کلیه جدولهای موجود در پایان نامه بر مبنای شماره فصل شماره گذاری شده و عنوان آن جدول در بالای آن نوشته می شود شروع شمارهگذاری درست باید در شروع خط بالای جدول باشد، نه در وسط حاشیه بالایی جدول. به طور مثال: جدول ۲-۱- …. که جدول

شماره ۱ از فصل اول است.

۱۱- فهرست پیوستها

در برخی پایان نامه ها از نقشه، پرسشنامه و… استفاده میشود. از این رو فهرست این موارد در

بخش فهرست پیوستها قرار میگیرد.

۱۲- چکیده فارسی

این قسمت بایستی گذری بر عنوان، بیان مسئله، اهداف، روش اجرا، نتایج موجود در پایان نامه باشد. به طوری که خواننده پس از مطالعه آن به آنچه که در این پایان نامه رخ داده است پی ببرد. در سایتها معمولاً از این قسمت برای نمایه کردن پایان نامه ها استفاده میشود.

۱۳- ساختار اصلی پایان نامه

این بخشی از صفحه ۱ پایان نامه شروع میشود و این در حالی است که قسمتهای قبل با حروف الفبا یا حروف ابجد صفحه گذاری می شوند. برای تایپ پایان نامه ابتدا باید حاشیه صفحات به طور مناسبی بر روی کاغذ A۴ مشخص و تنظیم گردد و باید در نظر داشت که تکثیر پایان نامه بر روی کاغذ یک رو صورت گیرد. لغات انگلیسی که برای اولین بار در متن پایان نامه نوشته می شوند، بایستی به صورت زیرنویس با ذکر شماره فارسی در متن و شماره انگلیسی در زیرنویس در صفحه مربوطه درج شوند.