سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجتبی اصغری سرخی –
الهام بخشیان لموکی –

چکیده:

به علت نقش مهمی که پلها پس ازوقوع زلزله درعملیات امدادو نجات دارندلازم است که این سازه ها درمقابل حملات لرزه ای ازسطح حفاظت بالاتری برخوردارباشندزلزله های اتفاق افتاده دردهه ۹۰ میلادی درآمریکا،ژاپن ،تایوان و ترکیه خرابیهای نسبتا زیادی درپلها ایجادکردندزلزله نقاط ضعف سازه را شناسایی نموده وبیشترین خسارت رابدانجاوارد می کندکه پلها به دلیل درجه نامعینی کم دربرابراین حملات بسیارآسیب پذیرند آسیب های قابل توجه درپایه پل ها به دوگروه قابل دسته بندی هستنددسته اول آسیبهای وابسته به گسیختگی خمشی پایه به علت مقاومت خمشی ناکافی باظرفیت شکل پذیری خمشی ناکافی پایه ستون چل و دسته دوم آسیب های وابسته به شکست برشی به علت ظرفیت برشی ناکافی پایه پل .درحالتی که زلزله باپریودهای بلندرخ دهد فراهم نمودن انعطاف پذیری مناسب برای مقابله با انرژی ورودی آن امکان پذیرنمی باشد .