سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سارا ترابی – دانشجوی کارشناسی ارشد و استادیار بخش اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز
منصور زیبایی –

چکیده:

تئوریهای رشد اقتصادی عموما روند بلند مدت یا مسیر رشد بالقوه اقتصاد را مورد بحث قرار می دهند. در مطالعه حاضر به آزمون وجود رابطه بلند مدت بین نرخ رشد اقتصادی و نرخ رشد صادرات و واردات طی دوره زمانی ۱۳۳۸ تا ۱۳۷۹ در ایران پرداخته شد. این تحقیق بر پایه مطالعه خصوصیات همگرایی داده های مورد بررسی و تحلیل همجمعی سیستم در چارچوب مدل خود توضیح برداری (VAR) و آزمون رابطه علی گرانجر استوار است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان دهنده وجود رابطه علی دو طرفه بلند مدت بین رشد واردات و رشد صادرات و همچنین رابطه علی یک طرفه از رشد صادرات و واردات بر رشد GDP می باشد. در حالیکه رشد GDP هیچ گونه تاثیری بر رشد صادرات و واردات ندارد.