مقاله صحت کدگذاري اقدامات درماني بر اساس ICD9CM که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مديريت اطلاعات سلامت از صفحه ۴۱۰ تا ۴۲۲ منتشر شده است.
نام: صحت کدگذاري اقدامات درماني بر اساس ICD9CM
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طبقه بندي ها
مقاله نشانه گذاري
مقاله پرونده ها
مقاله مدارک پزشکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرزندي پور مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: شيخ طاهري عباس
جناب آقای / سرکار خانم: شكري زاده آراني ليلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: استفاده از پايگاه هاي اطلاعاتي منوط به طبقه بندي صحيح اطلاعات در آن ها است که بر اساس کدگذاري باليني صورت مي گيرد. هدف اين پژوهش بررسي ميزان صحت کدگذاري اقدامات در بيمارستان هاي آموزشي بود.
روش بررسي: در اين مطالعه مقطعي، تعداد ۲۴۶ پرونده پزشکي به صورت تصادفي از بيمارستان هاي آموزشي کاشان در سال ۱۳۸۶ انتخاب شد. اطلاعات مربوط به اقدامات درماني، اطلاعات مربوط به کدگذار و اصول ثبت اقدامات در چک ليستي که به تاييد صاحب نظران رسيده بود، ثبت گرديد. اقدامات درماني دوباره کدگذاري شد. صحت کدها بر اساس توافق کدهاي اصلي پرونده و کدهاي Recoder تعيين شد. تحليل داده ها به کمک شاخص هاي آماري (درصد، χ۲، تست فيشر،OR  و فاصله اطمينان ۹۵ درصد OR) انجام گرفت.
يافته ها: در مجموع ۴۶ خطا (۱۸٫۷ درصد) در بين کدهاي اقدامات اصلي مشاهده شد. در مواردي که کد با فهرست شماره اي کنترل شده بود، خطاي کدگذاري کمتر بود، ولي در مجموع، کدگذاري با استفاده از کتاب به طور معني داري با خطاي بيشتري همراه بود. بهبود مستندسازي اقدامات، خطاهاي کدگذاري را تا حدودي کاهش داد. در پرونده هاي خوانا، خطاي کمتري وجود داشت. همچنين استفاده از اختصارات واضح با افزايش صحت کدگذاري همراه بود.
نتيجه گيري: پايگاه هاي اطلاعاتي اقدامات درماني قابل اعتماد است. فاکتورهاي مرتبط با مستندسازي بهتر اقدامات و نيز عوامل مرتبط با کدگذار مي تواند باعث بهبود کيفيت کدگذاري اطلاعات اقدامات درماني و پايگاه هاي اطلاعاتي مربوط گردد.