مقاله صدمات سرسوزن/اجسام تيز آلوده به خون و مواجهه با ترشحات بيماران در دانشجويان فوريت هاي پزشكي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پرستاري مراقبت ويژه IRANIAN JOURNAL OF CRITICAL CARE NURSING (IJCCN) از صفحه ۵۷ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: صدمات سرسوزن/اجسام تيز آلوده به خون و مواجهه با ترشحات بيماران در دانشجويان فوريت هاي پزشكي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرسوزن
مقاله اجسام تيز
مقاله ترشحات بيماران
مقاله تکنسين فوريت هاي پزشکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كوهستاني حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: باغچقي نيره
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي كوروش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: دانشجويان فوريت هاي پزشكي در معرض خطر مواجهه شغلي با ويروس هاي منتقله از طريق خون به دنبال صدمات سرسوزن/اجسام تيز و مواجهه با ترشحات بيماران هستند. هدف از اين مقاله، تعيين فراواني و خصوصيات صدمات ناشي از سرسوزن/اجسام برنده آلوده به خون و مواجهه با ترشحات بيماران در دانشجويان فوريت هاي پزشكي بود.
روش ها: اين مطالعه توصيفي – مقطعي در سال ۱۳۸۸ در دانشگاه علوم پزشكي اراك انجام شد. ۵۲ دانشجوي فوريت هاي پزشكي به صورت سرشماري مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع آوري اطلاعات پرسش نامه دوقسمتي محقق ساخته بود. بخش اول در رابطه با مشخصات فردي و جمعيت شناختي و بخش دوم در رابطه با فراواني و علل صدمات ناشي از فرورفتن سرسوزن و اجسام تيز آلوده به خون و مواجهه با ترشحات بيماران و همچنين عملكرد دانشجويان در هنگام بروز اين صدمات بود.
يافته ها: ۳۲٫۷ و ۱۳٫۴۶% دانشجويان، به ترتيب سابقه حداقل يك بار صدمه سرسوزن آلوده و مواجهه با ترشحات بيماران طي ترم منتهي به مطالعه را داشتند. تنها ۴۱٫۱۷ و ۱۶٫۶۶% دانشجويان به ترتيب تمامي اين صدمات و مواجهات با ترشحات را گزارش كرده بودند. بيشترين اقدام منجر به اين صدمات گرفتن رگ بود. اولين اقدام انجام شده در بيشتر دانشجويان به دنبال بروز حادثه، شست وشوي محل صدمه بود.
نتيجه گيري: ميزان صدمات سرسوزن و مواجهه با ترشحات بيماران در دانشجويان فوريت هاي پزشكي بالاست و عملكرد بعضي از آنان بعد از بروز صدمه مناسب نيست. بايد برنامه  هاي آموزشي بيشتري در خصوص پيشگيري از اين آسيب ها و خطرات ناشي از آن و اقدامات بعد از آن براي دانشجويان فوريت هاي پزشكي طرح  ريزي و اجرا شود.