سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عبدالامیر احمدی زاده – شرکت توانیر – دفتر مدیریت مصرف برق
محسن جبار – شرکت توانیر – دفتر مدیریت مصرف برق
مصطفی نوری – شرکت توانیر – دفتر مدیریت مصرف برق

چکیده:

یکی از روش های مهـم در صـرفه جـوئی انـرژی اسـتفاده از روشنائی روز در شش ماه اول سال است که طول روز از طول شــــب بلنــــدتر میباشــــد . ایــــن روش در دنیــــا بنــــام Daylight Saving Time ) DST ( شناخته شده اسـت کـه دراکثر کشورهای صنعتی و در حال توسعه استفاده می شود . در این مقاله با استفاده از اطلاعات ب ار ساعتی ۱۰ سال گذشته شبکه سراسری برق ایران ) ) ۱۳۸۴ – ۱۳۷۵ که این روش در ایران مورد استفاده واقع می شده است و مدل مناسب اقتصـاد سنجی ، اقدام به پیش بینی بار سال ۱۳۸۵ گردیده است ( بـار در صورت ادامه سیاست تغییر ساعت ) و بـا وضـعیت اتفـاق افتاده در شش ماهه اول ا یـن سـال کـه تغییـر سـاعت اعمـال نگردیده ، مقایسه صـورت گرفتـه اسـت . ایـن مقایسـه در دو بخش انرژی مصرفی و مقدار کـاهش پیـک شـبکه سراسـری مورد بررسی قرار گرفته است .